เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน กรกฎาคม 2561

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

รายชื่อ สวัสดิการผู้เสียชีวิต ฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 ตามเอกสารแนบไฟล์ล่างนี้

 

 

  รายชื่อ สวัสดิการผู้เสียชีวิต ฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 ตามเอกสารแนบไฟล์ล่างนี้

 
1.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
1.นางหนูพันธ์   ทศมาศ(บรบือ)
2.นางวราภรณ์   บุญเพ็ชร(นาดูน)
3.นายสันติพงษ์   ภัทราบุญญากุล(พยัคฆภูมิพิสัย)
4.นายวชิระ   อุทัยแพน(เมือง)
5.นางบุญมี   ละมุลตรี(โกสุมพิสัย)
6.นายบงกช   บาริศรี(บรบือ)
7.นายนัฐพล   แก้วยอด(โกสุมพิสัย)
8.นายจิรศักดิ์   ไชยทะเศรษฐ์(โกสุมพิสัย)
9.นายหนอ   เสนามาตย์(วาปีปทุม)
10.นางวิริยา   ภูละ(เมือง)
11.นายประจวบ   อรุณ(เมือง)
12.นายเสถียร   คำเหลา(เมือง)

2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
1. นายบุ่น  โพธิ์วิเศษ(วาปี)
2. นายประยงค์  ไชยตาแสง(เมือง)
3. นางวราภรณ์  บุญเพ็ญ(นาดูน)
4. นายนัฐพล  แก้วยอด(โกสุมพิสัย)
5. นางหนูพันธ์  ทศมาศ(บรบือ)
6. นายสนิท  แสนศรี(บรบือ)
7. นางสาวดไนยา   สังเกตการณ์(เมือง)
8. นายสันติพงษ์   ภัทราบุญญากุล(พยัคฆภูมิพิสัย)
9. นายบุญมา  อันศิริโคตร(โกสุมพิสัย)
10.นายวชิระ  อุทัยแพน(เมือง)
11.นางบุญมี  ละมุลตรี(เมือง)
12.นางสรวง  สิงหบุตร(โกสุมพิสัย)
13.นายวีรยุทธ  เทพประภากรณ์(แกดำ)
14.นายหนอ  เสนามาตย์(วาปีปทุม)
15.นายสำเร็จ  สิมลา(กันทรวิชัย)
16.นายจิรศักดิ์  ไชยทะเศรษฐ์(โกสุมพิสัย)
17.นายเสถียร  คำเหลา(เมือง)
18.นายประจวบ  อรุณ(เมือง)
19.นายสมพงษ์  น้อมนัส(วาปีปทุม)
20.นายดุสิต  สมสีใส(บรบือ)
  
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
1. นายทอง   แก้วเลิศ(โกสุมพิสัย)
2. นางถนอมจิตร   กองบุตร(วาปีปทุม)
3. นางพรม   พุทธิเสน(วาปีปทุม)
4. นายเรือง   สีด้วง(กุดรัง)
5. นางจวง   พลโฮม(เมือง)
6. นายคูณ   สามูล(นาเชือก)
7. นายบุญมา   ชัยปาก(บรบือ)
8. นางนิน   ยืนสุข(บรบือ)
9. นายชารี   โคตรพัฒนานนท์(บรบือ)
10.นางเสา   เทพโสดา(บรบือ)
11.นางจวน   สีโท(พยัคฆภูมิพิสัย)
12.นายบรรยง   ศิลาจันทร์(เมือง)
13.นายสบน   สุขสงวน(เมือง)
14.นางทองบ่อ   ชิณช่าง(เมือง)
15.นางจุ่น   ดวงก้งแสน(โกสุมพิสัย)
16.นางสุ่น   วงกลาง(กุดรัง)
  
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีผู้เสียชีวิตได้รับเงินในเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
1. ส.อ.ศรราม   เกษรา(โกสุมพิสัย)
2. นายสนิท   แสนศรี(บรบือ)
3. นางจำเนียร   อันทรง(เมือง)
4. นางสาวร่วมจิต   ศรีวิโรจน์(เมือง)
5. นายพานจันทร์   สุนทรรส(กันทรวิชัย)
6. นางละมุล   นาสุริวงศ์(กันทรวิชัย)
7. นายทองล้วน   บุญรุ่ง(นาเชือก)
8. นางวราภรณ์   บุญเพ็ชร(นาดูน)
9. นางสาวดไนยา   สังเกตการณ์(เมือง)
10.นายสันติพงษ์   ภัทราบุญญากุล(พยัคฆภูมิพิสัย)
11.นางพรสวรรค์   พิมพะนิตย์(เมือง)
  
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
1. นายสนิท   แสนศรี(บรบือ)
2. นายพานจันทร์   สุนทรรส(กันทรวิชัย)
3. นายทองล้วน   บุญรุ่ง(นาเชือก)
4. นางละมุล   นาสุริวงศ์(กันทรวิชัย)
5. นายอนันต์   อินทศิลา(ชื่นชม)
6. นางพรสวรรค์   พิมพะนิตย์(เมือง)
7. ส.อ.ศรราม   เกษรา(โกสุมพิสัย)

6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
1. นางรัชนี   แพนสง(เมือง)
2. นางสาวบังอร   บัวช่วย(เมือง)
3. นางหนูจันทร์   มนัสสิลา(นาเชือก)
4. นายวิชิตศักดิ์   แก้วมี(เมือง)
5. นายสมหมาย   วรรณศิริ(ชื่นชม)
6. นายเบา   จิตรบรรจง(บรบือ)
7. นายทอง   แก้วเลิศ(โกสุมพิสัย)
8. นายเศรษฐพัฒน์   แก่นผกา(พยัคฆภูมิพิสัย)
9. นายวัน   บุญประสงค์(บรบือ)
10.นางเพ็ญพรรณ   สุพรรณฝ่าย(โกสุมพิสัย)
11.นางถนอมจิตร   กองบุตร(วาปีปทุม)
12.นางพชรมน   ไชยสมคุณ(เมือง)
  
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
1. นายดุสิต   สมสีใส(บรบือ)
2. นางสุนทรี   วานิช(เมือง)
3. นายสมพงษ์   น้อมนัส(วาปีปทุม)
4. นายปราโมทย์   วงศ์วิเศษ(นาเชือก)
5. นายวิชิตศักดิ์   แก้วมี(เมือง)
6. นางสาวบังอร   บัวช่วย(เมือง)
7. นายเศรษฐพัฒน์   แก่นผกา(พยัคฆภูมิพิสัย)
8. นายจิรศักดิ์   ไชยทะเศรษฐ์(โกสุมพิสัย)
9. นางพชรมน   ไชยสมคุณ(เมือง)
10.นายคูณ   สามูล(นาเชือก)
  ลงเมื่อวันที่ 
: 24/10/2018 เวลา  : 16:41 น. โดย  : เจ้าหน้าสหกรณ์
โหลด1 : 2508182032DLXGM1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save