เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน สิงหาคม 2561

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้

    1.     นายสมพงษ์   น้อมนัส(วาปีปทุม)
    2.     นางอาภา   ศรีสังข์(วาปี)
    3.     นายดุสิต   สมสีใส(บรบือ)
    4.     นายปราโมทย์   วงศ์วิเศษ(นาเชือก)
    5.     นางรัชนี   แพนสง(เมือง)
    6.     นางสุนทรี   วานิช(เมือง)
    7.     นายยม   สุขแซว(พยัคฆภูมิพิสัย)
    8.     นายลับ   คำดี(เชียงยืน)
    9.     นางสาวบังอร   บัวช่วย(เมือง)
   10.    นายประพรม   อักขละจันทร์(เมือง)
   11.    นายวิชิตศักดิ์   แก้วมี(เมือง)
   12.    นายเศรษฐพัฒน์   แก่นผกา(พยัคฆภูมิพิสัย)
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้
    1.     นายยม   สุขแซว(พยัคฆภูมิพิสัย)
    2.     นางสุนทรี   วานิช(เมือง)
    3.     นางอาภา   ศรีสังข์(วาปี)
    4.     นายลับ   คำดี(เชียงยืน)
    5.     นายปราโมทย์   วงศ์วิเศษ(นาเชือก)
    6.     นายประสิทธิ์   พัฒนนิติศักดิ์(พยัคฆภูมิพิสัย)
    7.     นางรัชนี   แพนสง(เมือง)
    8.     นางทองใส   บุญพาทำ(ยางสีสุราช)
    9.     นางสาวบังอร   บัวช่วย(เมือง)
   10.    นายแก้ว   ทองภูธร(วาปีปทุม)
   11.    นางธนัชภัค   ไชยสมคุณ(เมือง)
   12.    นายวัน   บุญประสงค์(บรบือ)
   13.    นายเศรษฐพัฒน์   แก่นผกา(พยัคฆภูมิพิสัย)
   14.    นางหนูจันทร์   มนัสสิลา(นาเชือก)
   15.    นางบุญหลง   บุญยเพ็ญ(พยัคฆภูมิพิสัย)
   16.    นายเบา   จิตรบรรจง(บรบือ)
   17.    นางเรือง   ทำลา(เมือง)
   18.    นายทอง   แก้วเลิศ(โกสุมพิสัย)
   19.    นางพุฒ   สุพรรณฝ่าย(โกสุมพิสัย)
   20.    นายทองม้วย   ตุ่ยสิมมา(นาเชือก)
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้
    1.     นายทอง   แก้วเลิศ(โกสุมพิสัย)
    2.     นางถนอมจิตร   กองบุตร(วาปปทุม)
    3.     นางพรม   พุทธิเสน(เชียงยืน)
    4.     นายเรือง   สีด้วง(กุดรัง)
    5.     นางจวง   พลโฮม(เมือง)
    6.     นายคูณ   สามูล(นาเชือก)
    7.     นายบุญมา   ชัยปาก(บรบือ)
    8.     นางนิน   ยืนสุข(วาปี)
    9.     นายชารี   โคตรพัฒนา(บรบือ)
   10.    นางเสา   เทพโสดา(บรบือ)
   11.    นางจวน   สีโท(พยัคฆภูมิพิสัย)
   12.    นายบรรยง   ศิลาจันทร์(ตลาด)
   13.    นายสบน   สุขสงวน(เมือง)
   14.    นางทองบ่อ   ชิณช่าง(เมือง)
   15.    นางจุ่น   ดวงก้งแสน(โกสุมพิสัย)
   16.    นางสุน   วงกลาง(โกสุมพิสัย)
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) 
- ไม่มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนสิงหาคม 2561
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้
    1.     นายบรรยง   ศิลาจันทร์(เมือง)
    2.     นายคูณ   สามูล(นาเชือก)
    3.     นายวิชิตศักดิ์   แก้วมี(เมือง)
    4.     นางราตรี   สีหาบุญทอง(นาดูน)
    5.     นายเศรษฐพัฒน์   แก่นผกา(พยัคฆภูมิพิสัย)
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้
    1.     นายอนันต์   อินทศิลา(ชื่นชม)
    2.     นายสันติพงษ์   ภัทราบุญญากุล(พยัคฆภูมิพิสัย)
    3.     นายวชิระ   อุทัยแพน(เมือง)
    4.     นายบงกช   บาริศรี(บรบือ)
    5.     นายหนอ   เสนามาตย์(วาปีปทุม)
    6.     นายจิรศักดิ์   ไชยทะเศรษฐ์(โกสุมพิสัย)
    7.     นายนัฐพล   แก้วยอด(โกสุมพิสัย)
    8.     นายเสถียร   คำเหลา(เมือง)
    9.     นายสมพงษ์   น้อมนัส(วาปีปทุม)
   10.    นายดุสิต   สมสีใส(บรบือ)
   11.    นายปราโมทย์   วงศ์วิเศษ(นาเชือก)
   12.    นายลับ   คำดี(เชียงยืน)
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้
    1.     นายวิฑูรย์   เทียมทัน(นาเชือก)
    2.     นายบรรยง   ศิลาจันทร์(เมือง)
    3.     นางจุ่น   ดวงก้งแสน(โกสุมพิสัย)
    4.     นางชวนพิศ   ปะกิระนำ(วาปีปทุม)  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/01/2019 เวลา  : 13:31 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 0910181539O2TLI1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save