เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน ตุลาคม 2561

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนตุลาคม 2561 ดังนี้

    1.     นางประมวล   จันทฤทธิ์(เมือง)
    2.     นางนัด   หลาวเงิน(กันทรวิชัย)
    3.     นางจุ่น   ดวงก้งแสน(โกสุมพิสัย)
    4.     นางวนิดา   ศรีมงคล(เมือง)
    5.     นางชวนพิศ   ปะกิระนำ(วาปีปทุม)
    6.     นายบุญมี   นนตรี(กันทรวิชัย)
    7.     นางกรองกาล   โคตรพัฒน์(นาดูน)
    8.     นายสำรอง   เหล่าไชย(กันทรวิชัย)
    9.     นางราตรี   สีหาบุญทอง(นาดูน)
   10.    นายสมศักดิ์   พฤกษ์อังคาร(เมือง)
   11.    นายสมเดช   สีวังลาศ(พยัคฆภูมิพิสัย)
   12.    นางบรรจง   นรสาร(เมือง)
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนตุลาคม 2561 ดังนี้
    1.     นายทองแดง  พรมมาแข้(วาปีปทุม)
    2.     นางสวาท  ไชยสถิตย์(โกสุมพิสัย)
    3.     นายดำ  เกื้อเม่ง(นาดูน)
    4.     นายสำรอง  เหล่าไชย(กันทรวิชัย)
    5.     นางตื้น  รัตนโรจน์(โกสุมพิสัย)
    6.     นายเกษมศักดิ์  บุญเกษม(พยัคฆภูมิพิสัย)
    7.     นางทองดี  อิงไธสง(พยัคฆภูมิพิสัย)
    8.     นางพิน  ชาวหนองแสง(วาปีปทุม)
    9.     นางหวัน  รักสุทธี(เมือง)
   10.    นางราตรี  สีหาบุญทอง(นาดูน)
   11.    นายเครื่อง  แพงคำไหล(พยัคฆภูมิพิสัย)
   12.    นายสมศักดิ์  พฤกษ์อังคาร(เมือง)
   13.    นางหมั่น  วิชัยคำจร(เมือง)
   14.    นางวรรณดี  สุน้อยพรม(กุดรัง)
   15.    นางทองใส  แย้มศรี(เมือง)
   16.    นางบรรจง  นรสาร(เมือง)
   17.    นายสมเดช  สีวังลาศ(พยัคฆภูมิพิสัย)
   18.    นางบัว  สมุทรศรี(บรบือ)
   19.    นางสุวรรณ  ไชยคำภา(เมือง)
   20.    นางก้อง  กัญญสินธ์(บรบือ)
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนตุลาคม 2561 ดังนี้
    1.     นางหมั่น   วิชัยคำจร(เมือง)
    2.     นางบรรจง  นรสาร(เมือง)
    3.     นายบุญเกิด   สุวรรณเลิศ(เมือง)
    4.     นายสุขสันต์   ศรีธรราษฎร์(เมือง)
    5.     นางสุวรรณ   ไชยคำภา(เมือง)
    6.     นางหัด   ปะวะโพตะโก(วาปีปทุม)
    7.     นายจันทา   บุญหล้า(กันทรวิชัย)
    8.     นายสมัย   จันทะคาม(บรบือ)
    9.     นายดำรงค์   เฉลิมสุข(วาปีปทุม)
   10.    นางนาง   คลังแสง(เชียงยืน)
   11.    นายวิไล   ไสยลักษณ์(นาดูน)
   12.    นางสุจิตร์   สมจิตศรีปัญญา(เมือง)
   13.    นางทองหงวน   แสนแก้ว(วาปีปทุม)
   14.    นางอ่อน   พบวันดี(พยัคฆภูมิพิสัย)
   15.    ร้อยตรีวิหาร   มาตแท่น(นาดูน)
   16.    นายด้วง   อันทะโคตร(นาดูน)
   17.    นายวิทยา   วารีวิไลธรรม(โกสุมพิสัย)
   18.    นายชู   สืบกินนอน(เชียงยืน)
   19.    นางเฟื้อง   บุญหล้า(กันทรวิชัย)
   20.    นางนารี   ปาลอินทร์(เมือง)
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีผู้เสียชีวิตได้รับเงินในเดือนตุลาคม 2561 ดังนี้
    1.     นางชวนพิศ   ปะกิระนำ(วาปีปทุม)
    2.     นายสำรอง   เหล่าไชย(กันทรวิชัย)
    3.     นางราตรี   สีหาบุญทอง(นาดูน)
    4.     นายสมศักดิ์   พฤกษ์อังคาร(เมือง)
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนตุลาคม 2561 ดังนี้
    1.     นายสมศักดิ์   พฤกษ์อังคาร(เมือง)
    2.     นางจุ่น   ดวงก้งแสน(โกสุมพิสัย)
    3.     นายสำรอง   เหล่าไชย(กันทรวิชัย)
    4.     นางราตรี   สีหาบุญทอง(นาดูน)
    5.     นางบรรจง  นรสาร(เมือง)
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนตุลาคม 2561 ดังนี้
    1.     นางเสา   เทพโสดา(บรบือ)
    2.     นายสิทธิ   ทัพไทย(เมือง)
    3.     นางจวน   สีโท(พยัคฆภูมิพิสัย)
    4.     นายศักดิ์   ตรีเดช(เชียงยืน)
    5.     นางบุญกว้าง   วิไลแก้ว(เมือง)
    6.     นายบรรจง   ศิลาจันทร์(เมือง)
    7.     นางเสาวนีย์   คำศิริรักษ์(เมือง)
    8.     นายอุดม   พลศักดิ์(เมือง)
    9.     นางลัย   ชารี(บรบือ)
   10.    นางประมวล   จันทฤทธิ์(เมือง)
   11.    นางจุ่น   ดวงก้งแสน(โกสุมพิสัย)
   12.    นางสำลี   อรรควัฒนางกูร(พยัคฆภูมิพิสัย)
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนตุลาคม 2561 ดังนี้
    1.     นางนารี   ปาลอินทร์(เมือง)  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/01/2019 เวลา  : 13:31 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 06111813196UHAV1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save