เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน พฤศจิกายน 2561

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้

    1.     นายสุขสันต์  ศรีธรราษฎร์(เมือง)
    2.     นางเพ็ญศรี  โสมา(เมือง)
    3.     นางสุวรรณ  ไชยคำภา(เมือง)
    4.     นายเกษมศักย์  บุญเกษม(พยัคฆภูมิพิสัย)
    5.     นางหนูเอี่ยม  ชินอาจ(โกสุมพิสัย)
    6.     นายดำรงค์  เฉลิมสุข(วาปีปทุม)
    7.     นายวิไล  ไสยลักษณ์(นาดูน)
    8.     นางสุจิตร์  สมจิตศรีปัญญา(เมือง)
    9.     ร.ต.วิหาร  มาตแท่น(นาดูน)
   10.    นางสมนึก  สิทธิวงษ์(โกสุมพิสัย)
   11.    นายวิทยา  วารีวิไลธรรม(โกสุมพิสัย)
   12.    นายสมัย  จันทะคาม(บรบือ)

2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้
    1.     นางหนูเอื่ยม  ชินอาจ(โกสุมพิสัย)
    2.     นายสมัย  จันทะคาม(บรบือ)
    3.     นายดำรงค์  เฉลิมสุข(วาปีปทุม)
    4.     นางหล้า  จันทะกล(วาปีปทุม)
    5.     นางกอง  พันสาวะนัส(เมือง)
    6.     นายสุรพล  ศรีศิรินทร์(เมือง)
    7.     นางนาง  คลังแสง(เชียงยืน)
    8.     นายวิไล  ไสยลักษณ์(นาดูน)
    9.     ร.ต.วิหาร  มาตแท่น(นาดูน)
   10.    นางอ่อน  พบวันดี(พยัคฆภูมิพิสัย)
   11.   นายวิทยา  วารีวิไลธรรม(โกสุมพิสัย)
   12.   นายชู  สืบกินนอน(เชียงยืน)
   13.   นางทองม้วย  วิญญาสุข(บรบือ)
   14.   นางนารี  ปาลอินทร์(เมือง)
   15.   นายทองแดง  สกุลจร(วาปีปทุม)
   16.   นางน้อย  ปะทะโน(นาเชือก)
   17.   นายบุญมี  แคนสุข(วาปีปทุม)
   18.   นายจันทา  ดวงตะวงษ์(โกสุมพิสัย) 
   19.   นางทศพร  เผ่าพงษ์(เมือง)
   20.   นางชวน  เป็นสุข(พยัคฆภูมิพิสัย)
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้
    1.     นางน้อย  ปะทะโน(นาเชือก)
    2.     นางเลื่อน  ฤกษ์อุโฆษ(นาเชือก)
    3.     นายนิวาส  พิมพ์สิม(โกสุมพิสัย)
    4.     นางทศพร  เผ่าพงษ์(เมือง)
    5.     นางสาวเสมอ  นนท์ตรี(โกสุมพิสัย)
    6.     นางชวน  เป็นสุข(พยัคฆภูมิพิสัย)
    7.     นางละออ  แซ่เต็ง(เมือง)
    8.     นายจันทา  ดวงตะวงษ์(โกสุมพิสัย)
    9.     นางบุญมี  จันพิชัย(วาปีปทุม)
   10.    นายขัน  สีภูแพน(โกสุมพิสัย)
   11.    นายบุดดี  ประพาศพงษ์(วาปีปทุม)
   12.    นางเกตุ  จูมแพง(เมือง)
   13.    นางอัครรินทร์  กำภูศิริ(วาปีปทุม)
   14.    นายพจน์  อนาวรญาณ(เมือง)
   15.    นายถาวร   เมิกข่วง(วาปีปทุม)
   16.    นางลาแก  สุวรรณไตรย์(เมือง)
   17.    นางหล้า  พงพันนา(บรบือ)
   18.    นายศรี  มูลธิยะ(วาปีปทุม)
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีผู้เสียชีวิตได้รับเงินในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้
    1.     นายสมัย  จันทะคาม(บรบือ)
    2.     นายดำรงค์  เฉลิมสุข(วาปีปทุม)
    3.     จ.ส.อ.วิหาร  มาตแท่น(นาดูน)
    4.     นายวิทยา  วารีวิไลธรรม(โกสุมพิสัย)
    5.     นางนารี  ปาลอินทร์(เมือง)
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้
    1.     นางพชรมน  ไชยสมคุณ(เมือง)
    2.     นางนารี  ปาลอินทร์(เมือง)
    3.     นางอัครรินทร์  กำภูศิริ(วาปีปทุม)
    4.     นางวราภรณ์  บุญเพ็ชร(นาดูน)
    5.     นางภัทวรรณ  วิทาโน(เมือง)
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้

    1.     นายสังวร  ลำพาย(บรบือ)
    2.     นางพรม  เมิกข่วง(เมือง)
    3.     นางวนิดา  ศรีมงคล(เมือง)
    4.     นางชวนพิศ  ปะกิระนำ(วาปีปทุม)
    5.     นายช่อ  เนียมพูล(นาเชือก)
    6.     นายทองแดง  พรมมาแข้(วาปีปทุม)
    7.     นายบุญมี  นนตรี(กันทรวิชัย)
    8.     นายดำ  เกื้อม่วง(นาดูน)
    9.     นายทองดี  อิงไธสง(พยัคฆภูมิพิสัย)
   10.    นางสำรอง  เหล่าไชย(กันทรวิชัย)
   11.    นางกรองกาล  โคตรพัฒน์(นาดูน)
   12.    นางใบพัด  ลิตุ(เมือง)

7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้
    1.     นายสินสมุทร   จัตุชัย(โกสุมพิสัย)
    2.     นางประดับศรี   รินนรา(โกสุมพิสัย)
    3.     นางภัทวรรณ   วิทาโน(เมือง)
    4.     นางอัครรินทร์   กำภูศิริ(วาปีปทุม)
    5.     นายถาวร   เมิกข่วง(วาปีปทุม)
    6.     นางสาวกันติชา   ปิตตาทะโน(นาเชือก)

 
  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/01/2019 เวลา  : 13:31 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 2101191328X6RJE1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save