เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน ธันวาคม 2561

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้
   1.     นางนารี  ปาลอินทร์(เมือง)
   2.     นางทศพร  เผ่าพงษ์(เมือง)
   3.     นางชวน  เป็นสุข(เมือง)
   4.     นางสาวเสมอ  นนท์ตรี(โกสุมพิสัย)
   5.     นายจันทา  ดวงตะวงษ์(โกสุมพิสัย)
   6.     นางประดับศรี  รินนรา(โกสุมพิสัย)
   7.     นางภัทวรรณ  วิทาโน(เมือง)
   8.     นายสินสมุทร  จัตุชัย(โกสุม)
   9.     นางอัครรินทร์ กำภูศรี(วาปีปทุม)
  10.    นายถาวร  เมิกข่วง(วาปีปทุม)
  11.    นายบัวลา  แสนทะวงศ์(โกสุมพิสัย)
  12.    น.ส.กันติชา  ปิตตาทะโน(นาเชือก)
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้
    1.     นางละออ  แซ่เต็ง(เมือง)
    2.     นางอุดร  รินทะรึก (เมือง)
    3.     นายสินสมุทร  จัตุชัย(โกสุมพิสัย)
    4.     นายบุดดี  ประพาศพงษ์(วาปีปทุม)
    5.     นางประดับศรี  รินนรา(โกสุมพิสัย)
    6.     นางภัทรวรรณ  วิทาโน(เมือง)
    7.     นางอัครรินทร์  กำภูศิริ(วาปีปทุม)
    8.     นายพจน์  อนาวรญาณ(เมือง)
    9.     นายถาวร  เมิกข่วง(วาปีปทุม)
   10.    นางบรรจง  ศรีสวัสดิ์(นาดูน)
   11.    นางสมศิลป์  อันทะคำภู(บรบือ)
   12.    นางบุญหนา  ประทัศน์(กันทรวิชัย)
   13.    นางสาวกันติชา  ปิตตาทะโน(นาเชือก)
   14.    นางสมมาศ  สุทธิโยค(โกสุมพิสัย)
   15.    นายทองม้วน  สุคำภา(พยัคฆภูมิพิสัย)
   16.    นายวสันต์  คำดี(เมือง)
   17.    นายสมาน  สุวรรณศักดิ์(แกดำ)
   18.    นายคงเดช  ศิริมาเทพ(แกดำ)
   19.    นางสาวเซียมระดา  แก้วทาสี(นาเชือก)
   20.    นางสาวลำไพร  วงค์แทน(วาปีปทุม)
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้
    1.     นายเตือน  ประจันทร์ตัง(วาปีปทุม)
    2.     นายบัวลา  แสนทะวงศ์(โกสุมพิสัย)
    3.     นางบุญหนา  ประทัศน์(กันทรวิชัย)
    4.     นายขุน  บุตรศาสตร์(บรบือ)
    5.     นางสาวกันติชา  ปิตตาทะโน(นาเชือก)
    6.     นายทองลา  สมสา(บรบือ)
    7.     นายดำรง  ปักเกโส(วาปีปทุม)
    8.     นายทองม้วน  สุคำภา(พยัคฆภูมิพิสัย)
    9.     นายชัยวัตร  นธีนาม(เมือง)
   10.    นางกอง  หันทยุง(นาดูน)
   11.    นางอ่อน  มะธุเสน(วาปีปทุม)
   12.    นายสมาน  สุวรรณศักดิ์(โกสุมพิสัย)
   13.    นางสาวลำไพร  วงค์แทน(วาปีปทุม)
   14.    นางสมฤดี  โพธิ์ชารี(วาปีปทุม)
   15.    นางมี  เชาว์ชาญ(นาเชือก)
   16.    นายใบ  ใหม่คามิ(ชื่นชม)
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) ไม่มีผู้เสียชีวิตได้รับเงินในเดือนธันวาคม 2561
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) ไม่มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนธันวาคม 2561
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้
    1.    นางหวัน  รักสุทธิ(วาปีปทุม)
    2.    นางตื้น  รัตนโรจน์(โกสุมพิสัย)
    3.    นางราตรี  สีหาบุญทอง(นาดูน)
    4.    นางหมั่น  วิชัยคำจร(เมือง)
    5.    นายสมศักดิ์  พฤกษ์อังคาร(เมือง)
    6.    นางบรรจง  นรสาร(เมือง)
    7.    นายบุญเกิด  สุวรรณเลิศ(เมือง)
    8.    นายสมเดช  สีวังลาศ(พยัคฆภูมิพิสัย)
    9.    นายสุขสันต์  ศรีธรราษฎร์(แกดำ)
  10.    นางสุวรรณ ไชยคำภา(เมือง)
  11.    นางหัด  ปะวะโพตะโก(กันทรวิชัย)
  12.    นางหวัน  เหล่าพิเดช(กันทรวิชัย)
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้
    1.     นางสมมาศ  สุทธิโยค(โกสุมพิสัย)
    2.     นายวสันต์  คำดี(เมือง)
    3.     นางสาวเซียมระดา  แก้วทาสี(นาเชือก)
    4.     นายคงเดช  ศิริมาเทพ(แกดำ)
    5.     นายปานทอง  ปธิเก(นาเชือก)
    6.     นายใบ  ใหม่คามิ(ชื่นชม)
    7.     นางหนูเอี่ยม  ชินอาจ(โกสุมพิสัย)
    8.     นายคำภู  จัตตุประสาร(นาเชือก)
    9.     นายพันธมิตร  ศรีจันทร์(บรบือ)
   10.    นายเสถียร  ดังชัยภูมิ(บรบือ)
   11.    นายอวยชัย  อุดมเมฆ(วาปีปทุม)
   12.    นายสิริพงศ์  ชัยเอกมงคลเลิศ(เมือง)
  ลงเมื่อวันที่ 
: 21/01/2019 เวลา  : 13:30 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 21011913307YLMD1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save