เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน มีนาคม 2562

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้
    1.     นายบุญสวน   บัวริวัน
    2.     นายสังวาลย์   เสตเตมิย์
    3.     นางบุญ   ภูชื่นแสง
    4.     นายเกรียงทอง   แสนเย็น
    5.     นายอนุพงษ์   เทือกทอง
    6.     นางสถิตย์   พรรณรัตน์
    7.     นายส่วน   สินไธสง
    8.     นายวิรัช   วงษ์แก้ว
    9.     นายบุญสงค์   ทัพเจริญ
   10.    นายอัศวิน   ภูครองตา
   11.    นายเสน่ห์   ศรีวันทา
   12.    นายวิศุทธิ์   ทะวิลา
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้
    1.     นางสถิตย์   พรรณรัตน์
    2.     นางบุญ   ภูชื่นแสง
    3.     นางเลา   เกตตะรังศรี
    4.     นางสวาท   เทพา
    5.     นางหวด   ชาววาปี
    6.     นายอัศวิน   ภูครองตา
    7.     นางอ่อนสา   เสนานิคม
    8.     นายจันทร์  ประทุมไชย
    9.     นายเสน่ห์   ศรีวันทา
   10.    นายสร้อย   รังสี
   11.    นายเพียร   โรจรัตน์
   12.    นายวิศุทธิ์   ทะวิลา
   13.    นายจารึก   ละทัยนิล
   14.    นางมน   มาตย์วังแสง
   15.    นายประเจน   ทามาตย์
   16.    นางสมัย   พงอุดทา
   17.    นางสุมาลี   เมืองนาม
   18.    นางหนูนิน   คงเกิด
   19.    นายนิวาส   พิมพ์สิม
   20.    นายสัมฤทธิ์   โยวะผุย
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้
    1.     นางสมัย   พงอุดทา
    2.     นางสุมาลี   เมืองทาม
    3.     นายหวาน   หันไชยยุงวา
    4.     นางหนูนิน   คงเกิด
    5.     นายประเจน   ทามาตย์
    6.     นายเพียร   โรจรัตน์
    7.     นางผิน   ไชยวงษา
    8.     นางหนา   รัฐเมือง
    9.     นางไสว   ศรีละโพธิ์
   10.    นางลำปาง   สายสิม
   11.    นางบุญถา   รักชนแสง
   12.    ด.ต.สอน   วงษ์ผักเบี้ย
   13.    นางสาววงเดือน   ประทุมตรี
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีผู้เสียชีวิตได้รับเงินในเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้
    1.     นายอนุพงษ์   เทือกทอง
    2.     นายสังวาลย์   เสตเตมิย์
    3.     นางสถิตย์   พรรณรัตน์
    4.     นางสวาท   เทพา
    5.     นายวิรัช   วงษ์แก้ว
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้
    1.     นายใบ   ใหม่คามิ
    2.     นายวิรัช   วงษ์แก้ว
    3.     นายอนุพงษ์   เทือกทอง
    4.     นายสิริพงศ์   ชัยเอกมงคลเลิศ
    5.     นางสถิตย์   พรรณรัตน์
    6.     นางกรรณิกา   คันธา
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้
    1.     นางทองม้วย   วิญญาสุข
    2.     นางนารี   ปาลอินทร์
    3.     นายทองแดง   สกุลจร
    4.     นางอ่วม   ประตังเวสา
    5.     นางมี   อุทรส
    6.     นางทศพร   เผ่าพงษ์
    7.     นางสาวเสมอ   นนท์ตรี
    8.     นางวรรณดี   สุน้อยพรม
    9.     นางบุญมี   จันทิชัย
   10.    นางทองจันทร์   โนแก้ว
   11.    นางประดับศรี   รินนรา
   12.    นายบุดดี   ประพาศพงษ์
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้
    1.     นางนิภาพร   วงศ์พัฒน์
    2.     นายประเจน   ทามาตย์
    3.     นายสัมฤทธิ์   โยวะผุย
    4.     นางสาววงเดือน   ประทุมตรี
    5.     นางสาวอุไรรัตน์   อันทะผาลา
    6.     นายวิทยา   วารีวิไลธรรม
  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/04/2019 เวลา  : 16:15 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 0904191615KDF2M1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save