เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน เมษายน 2562

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสอน  ศิริมนตรี
    2.     นางหนูนิน  คงเกิด
    3.     นายประเจน  ทามาตย์
    4.     นางทุมมา  จันทร์อ่อน
    5.     นายเพียร  โรจรัตน์
    6.     นางนิภาพร  วงศ์พัฒน์
    7.     นายสัมฤทธิ์  โยวะผุย
    8.     นางลำปาง  สายสิม
    9.     นางบุญตา  รักขันแสง
   10.    นางออน  นพเก้า
   11.    นางสวาท  เทพา
   12.    น.ส.วงเดือน  ประทุมตรี
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางทองบ่อ  มีอำนาจ
    2.     นางผิน  ไชยวงษา
    3.     นางนิภาพร  วงศ์พัฒน์
    4.     น.ส.วงเดือน  ประทุมตรี
    5.     ด.ต.สอน  วงษ์ผักเบี้ย
    6.     นางบุญตา  รักขันแสง
    7.     นายหวาน  หันไชยุงวา
    8.     นางผัน  ชินแสง
    9.     นายประสาน  พลไชยขา
   10.    นายแหล่  พร้อมโกสุม
   11.    นางไหล  ผิวผุย
   12.    น.ส.อุไรรัตน์  อันทะผาลา
   13.    นายคำสิง  ลอยคลัง
   14.    นางกาสินธุ์  จันทะพิมพ์
   15.    นายบุญ  ทะสา
   16.    นางหนา  รัฐเมือง
   17.    นายชนะศักดิ์  สมกลาง
   18.    นางจันศรี  วงศ์พรมษา
   19.    นางทองใส  ปะนิทานะเต
   20.    นางมะลิ  บุญนาน
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสมัย  พงอุดทา
    2.     นางสุมาลี  เมืองนาม
    3.     นายหวาน  หันไชยยุงวา
    4.     นางหนูนิน  คงเกิด
    5.     นายประเจน  ทามาตย์
    6.     นายเพียร  โรจรัตน์
    7.     นางผิน  ไชยวงษา
    8.     นางหนา  รัฐเมือง
    9.     นางไสว  ศรีละโพธิ์
   10.    นางลำปาง  สายสิม
   11.    นางบุญตา  รักขันแสง
   12.    ด.ต.สอน  วงษ์ผักเบี้ย
   13.    นางสาววงเดือน  ประทุม
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายจารึก  ละทัยนิล
    2.     นายอัศวิน  ภูครองตา
    3.     นายวิศุทธิ์  ทะวิลา
    4.     นายประเจน  ทามาตย์
    5.     นางลำปาง สายสิม
    6.     นายสัมฤทธิ์  โยวะผุย
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสวาท  เทพา
    2.     นายวิศุทธิ์  ทะวิลา
    3.     นายอัศวิน  ภูครองตา
    4.     นายสังวาลย์  เสตเตมิย์
    5.     นายจารึก  ละทัยนิล
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางภัทวรรณ  วิทาโน
    2.     นางเกตุ  จูมแพง
    3.     นางอัครรินทร์  กำภูศิริ
    4.     นายถาวร  เมิกข่วง
    5.     นายพจน์  อนาวรญาณ
    6.     นางหล้า  พงพันนา
    7.     นายเตือน  ประจันทร์ตัง
    8.     นายบัวลา  แสนทะวงศ์
    9.     นายศรี  มูลธิยะ
   10.    นายเลียบ  แก้วกาญจน์
   11.    นายทองพูน  เทียงดาห์
   12.    นางบุญหนา  ประทัศน์
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายประยูร   สีดาเคน
    2.     นางสำลี   พิมพ์บุตร
    3.     นางสว่าง   อรรคโยโค
    4.     นายมาโนชญ์   พลสยม
    5.     นายสินธุ์   สุนทร
    6.     นายชัยสิทธิ์   รัตนพร
  ลงเมื่อวันที่ 
: 13/05/2019 เวลา  : 18:06 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 13051918067TU5C1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save