เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน พฤษภาคม 2562

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     น.ส.อุไรรัตน์  อันทะผาลา
    2.     นางผาย  ดวงจันทร์โชติ
    3.     นางเข็มทอง  วงศ์กระบากถาวร
    4.     นายชนะศักดิ์  สมกลาง
    5.     นางเรียง  มีมินทร์
    6.     นางวันดี  พิณราช
    7.     นายประยูร  สีดาเคน
    8.     นางบุญเลิง  ศรีจันทร์หล้า
    9.     นางสำลี  พิมพ์บุตร
   10.    นายมาโนชญ์  พลสยม
   11.    นายเพียร  ถนอมพุทธ
   12.    นายชัยสิทธิ์  รัตนพร
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางทองใบ  วิชัยวงค์
    2.     นายเพชร  คำสะอาด
    3.     นายดำ  แฝงสีพล
    4.     นางสมัย  มูลเหลา
    5.     นางวันดี  พิณราช
    6.     นายสินธุ์  สุนทร
    7.     นายดำรัส  ชิณช้าง
    8.     นางบุญเลิง  ศรีจันทร์หล้า
    9.     นายประยูร  สีดาเคน
   10.    นายมาโนชญ์  พลสยม
   11.    นางบิน  มหาวงษ์
   12.    นายเพียร  ถนอมพุทธ
   13.    นางอำนวย  แก้วสีขาว
   14.    นายชัยสิทธิ์  รัตนพร
   15.    นางสมนึก  จูมทอง
   16.    นางสวรรค์  ลครแก้ว
   17.    นางสว่าง  อรรคโยโค
   18.    นางศิริจิต  มากดี
   19.    นางอ่อนจันทร์  มุ่งชู
   20.    น.ส.คำภา  ครูพิพรม
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางออน  นพเก้า
    2.     นางผัน  ชินแสง
    3.     นายโฮม  ปุริโส
    4.     นางไหล  ผิวผุย
    5.     นายผาย  ดวงจันทร์โชติ
    6.     นายบุญ  ทะสา
    7.    นางจันศรี  วงศ์พรมษา
    8.     นางทองใส  ปะนิทานะเต
    9.     นางทองใบ  วิชัยวงษ์
   10.    นายเพชร  คำสะอาด
   11.    นางเข็มทอง  วงศ์กระบาก
   12.    นางเรียง  มีมินทร์
   13.    นางอำนวยสุข  ท่าไม้สุข
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางนิภาพร   วงศ์พัฒน์
    2.     นางสาวอุไรรัตน์   อันทะผาลา
    3.     นางสาววงเดือน   ประทุมตรี
    4.     นายประยูร   สีดาเคน
    5.     นายชนะศักดิ์   สมกลาง
    6.     นายสินธุ์   สุนทร
    7.     นางสำลี   พิมพ์บุตร
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายประเจน   ทามาตย์
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายขุน  บุตรศาสตร์
    2.     นายจันทร์  แรกจานเหนือ
    3.     นางสาวกันติชา  ปิดตาตะโน
    4.     นางทองลา  สมสา
    5.     นายทองม้วน  สุคำภา
    6.     นายชัยวัตร  นธีนาม
    7.     นางสมมาศ  สุทธิโยค
    8.     นายวสันต์  คำดี
    9.     นางสาวเซียมระดา  แก้วทาสี
   10.    นางกอง  หันทะยุง
   11.    นางอ่อน  มะธุเสน
   12.    นายสมาน   สุวรรณศักดิ์
   13.    นางประไพวรรณ  อินทรโภคา
   14.    นางมี  เชาว์ชาญ
   15.    นายประสงค์  สตานิคม
   16.    นายปานทอง  ปธิเก
   17.    นางทองสุข  โยธาแก้ว
   18.    นายคำภู  จัตตุประสาร
   19.    นางทองศรี  ไชยชนะ
   20.    นายพิทักษ์  แสงตันชัย
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางศิริจิต  มากดี
    2.     นางสาวคำภา  ครูพิพรม
    3.     นายไค  ศรีภักดี
    4.     นายสำรอง  รันนันท์
    5.     นายเสริมวุฒิ  ปานมาก
  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/07/2019 เวลา  : 14:54 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 1106191352YL3KX1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save