เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน มิถุนายน 2562

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสี  วงษ์น้อย
    2.     นางบิน  มหาวงษ์
    3.     นางสมนึก  พรรณขรรค์
    4.     นางสว่าง  อรรคโยโค
    5.     น.ส.คำภา  ครูพิพรม
    6.     นายไค  ศรีภักดี
    7.     นางศิริจิต  มากดี
    8.     นายสมัย  บุญเรือง
    9.     นายเมฆิน  ปะวาระณะ
   10.    นายเสริมวุฒิ  ปานมาก
   11.    นายสำรอง  รันนันท์
   12.    นายนิวัติ  แก้วไตรรัตน์
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางนิ่มนวล  สีดาคำ
    2.     นางบัน  สิงเค้า
    3.     นางไค  ศรีภักดี
    4.     นางรุจิรา  สุบรรณทม
    5.     นางขาว  ศรีภักดี
    6.     นางเลี้ยง  เปรมชู
    7.     นางหนูจันทร์  ศิริพยัคฆ์
    8.     นายกวน  ธิยา
    9.     นางทองดี  พันธุ์มณี
   10.    นางประกอบ  ประสานตรี
   11.    นางทองใบ  โพธิวงศ์
   12.    นายสำรอง  รันนันท์
   13.    นายเสริมวุฒิ  ปานมาก
   14.    นางสุดชา  ไชยนิคม
   15.    นางปุ่น  อั้วนา
   16.    นายสงวน  จันทศักดิ์
   17.    นางชู  เดชมาลา
   18.    นางชุมพร  เนื่องมัจฉา
   19.    นางผมดำ  เตชะนอก
   20.    นางทองปอน  ไชยสง่า
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายประยูร  สีดาเคน
    2.     นางบุญเลิง  ศรีจันทร์หล้า
    3.     นางวันทา  อ่อนบุญมา
    4.     นางวันดี  พิณราช
    5.     นายสินธุ์  สุนทร
    6.     นายเพียร  ถนอมพุทธ
    7.     นายชัยสิทธิ์  รัตนพร
    8.     นางจ้อย  อุทาภักดี
    9.     นางอำนวย  แก้วสีขาว
   10.    นางบิน  มหาวงษ์
   11.    นางสี  วงษ์น้อย
   12.    นางสวรรค์  ละครแก้ว
   13.    นางสมนึก  พรรณขรรค์
   14.    นางแบน  วงศ์มามี
   15.    นางสว่าง  อรรคโยโค
   16.    นางบัน  สิงเค้า
   17.    นายบุญเจริญ  แก้วบุดดา
   18.    นายประครอง  หาญอาษา
   19.    นางรุจิรา  สุบรรณทม
   20.    นางขาว  ศรีภักดี
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายชัยสิทธิ์  รัตนพร
    2.     นางสว่าง  อรรคโยโค
    3.     นายไค  ศรีภักดี
    4.     นางศิริจิต  มากดี
    5.     นายมาโนชญ์  พลสยม
    6.     นายสมัย  บุญเรือง
    7.     นายเสริมวุฒิ  ปานมาก
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางนิภาพร  วงศ์พัฒน์
    2.     นายสัมฤทธิ์  โยวะผุย
    3.     นายประยูร  สีดาเคน
    4.     นางสาววงเดือน  ประทุมตรี
    5.     นางสาวอุไรรัตน์  อันทะผาลา
    6.     นางศิริจิต  มากดี
    7.     นางสว่าง  อรรคโยโค
    8.     นายสินธุ์  สุนทร
    9.     นายสมัย  บุญเรือง
   10.    นายชนะศักดิ์  สมกลาง
   11.    นางสำลี  พิมพ์บุตร
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายใบ  ใหม่คามิ
    2.     นางถิน  วิสุงเร
    3.     นายน้อย  นนติวาล
    4.     นายทอง  ศรีพันลำ
    5.     นายแก้ว  ศรีสารคาม
    6.     นายเรียบ  สิทธิจันทร์
    7.     นางทองมี  อักกะมานัง
    8.     นางเชื้อ  ทอนมาตย์
    9.     นางแตง  เกียนนอก
   10.    นางสุวรรณทา  อันทะคำภู
   11.    นางนิล  อันทจันสอน
   12.    นายสนิท  แสนศรี
   13.    นายเสถียร  ดังชัยภูมิ
   14.    นางละมุล  ถาวรจันทร์
   15.    นายอวยชัย  อุดมเมฆ
   16.    นายสาตร  ศรีพรมใต้
   17.    นางยุพิน  สร้อยคำ
   18.    นางบุญมี  ช่างยา
   19.    นายสินสมุทร  จัตุชัย
   20.    นายกมล  โนมะยา
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายนิวัติ   แก้วไตรรัตน์
    2.     นายอัครทวี   ปุริเส
    3.     นายสำรวย   วุฒิพันธุ์
    4.     นายสมโภชน์   สังฆะมณี
    5.     นางทองใส   โยธะคง
    6.     นางสาวจิตติมา   สมภูมิ
    7.     นางจันดี   ใบอ่อน
  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/07/2019 เวลา  : 14:54 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 0407191454D3JFA1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save