เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน กรกฎาคม 2562

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายอัครทวี  บุริเส
    2.     นายปรีชา  โยธะพล
    3.     นายสำรวย  วุฒิพันธ์
    4.     นายชัยยงค์  โคตรศรี
    5.     นางพิน  ดรหลักคำ
    6.     นางถาวร  อุทาทิพย์
    7.     นายสมโภชน์  สังฆะมณี
    8.     นางทองใส  โยธะคง
    9.     น.ส.จิตติมา  สมภูมิ
   10.    นายทองชุบ  พัดลม
   11.    นางราณี  ขุ่มด้วง
   12.    นางบัวผัน  หาญคำภา
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายนิวัติ  แก้วไตรรัตน์
    2.     นางคำพูน  คำสีแก้ว
    3.     นายอัครทวี  ปุริเส
    4.     นายสำรวย  วุฒิพันธุ์
    5.     นางขาน  เข็มพิลา
    6.     นางพิน  ดรหลักคำ
    7.     นายชัยยงค์  โคตรศรี
    8.     นางพรม  รัตนพลแสน
    9.     นายวรวิทย์  ฤทธิ์จันดี
   10.    นางทองใส  โยธะคง
   11.    นางสมถวิล  ศรีตระกูล
   12.    นางเพชร  สุทธิสา
   13.    นางสุข  คำชัยศรี
   14.    นางผง  รัตนศรีวงษ์
   15.    นายถาวร  ประสงสันต์
   16.    นายทองชุบ  พัดลม
   17.    นางราณี  ขุ่มด้วง
   18.    นางถิน  โพธิ์วงษ์
   19.    นางลิ่ม  เชษฐา
   20.    นายสนั่น  วรรณปะเก
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางยอด   วิทักษบุตร
    2.     นางขาน   เข็มพิลา
    3.     นางสมถวิล   ศรีตระกูล
    4.     นางพรม   รัตนพลแสน
    5.     นางพิน   ดรหลักคำ
    6.     นายเที่ยง   สอนภิรมย์
    7.     นายบุญมา   สีเทา
    8.     นางเขียน   แสนจักร
    9.     นางราณี   ขุ่มด้วง
   10.    นางคิน   โพธิ์วงษ์
   11.    นายหนู   หามาจ้ำ
   12.    นางจันดี   ใบอ่อน
   13.    นางทองดี   พลเยี่ยม
   14.    นางวันดี   ทะสา
   15.    นางสมาน   ชิณแสน
   16.    นางชารี   โคตรประทุม
   17.    นางเคน   รัตนพร
   18.    นายนิธิ   ศรีอินทร์จันทร์
   19.    นางประเสริฐ   พลเยี่ยม
   20.    นางระออ   พิมพ์ศรี
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1)
    ไม่มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ในเดือนกรกฎาคม
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2)  มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสำรอง   รันนันท์
    2.     นายนิวัติ   แก้วไตรรัตน์
    3.     นายสมโภชน์   สังฆะมณี
    4.     นางสาวจิตติมา   สมภูมิ
    5.     นายมาโนชญ์   พลสยม
    6.     นายอัครทวี   ปุริเส
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายเรียบ  ภูวนารถ
    2.     นางสำรวย  ศรีพรมใต้
    3.     นางทองมี  ประมูลจักโก
    4.     นายพันธมิตร  ศรีจันทร์
    5.     นางกรรณิกา  คันธา
    6.     นายแหวน  คำสามปอนด์
    7.     นางวัดถั้น  ยิ่งขำ
    8.     นายแก้ว  ลมสมบุตร
    9.     นายสมหมาย  โพธ์หล้า
   10.    นายบุญสวน  บัวริวัน
   11.    นายชิต  ศรีนาคา
   12.    นายสังวาลย์  เสตเตมิย์
   13.    นางสังวาล  เกษจ้อย
   14.    นางทองเรียบ  แสงศักดา
   15.    นางบุญ  ภูชื่นแสง
   16.    นายคงเดช  ศิริมาเทพ
   17.    นางบัวศรี  ลดาวัลย์
   18.    นางบุญเลี้ยง  คำทองทิพย์
   19.    นางสถิตย์  พรรณรัตน์
   20.    นายศิลป์  สิทธิหาโคตร
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางบัวพัน   หาญคำภา
    2.     นายนิธิ   ศรีอินทร์จันทร์
    3.     นางฉวีวรรณ   สารพงษ์
    4.     นายสมัย   บุญเรือง
    5.     นายสาตร   ศรีพรมใต้
    6.     นายสมบัติ   ศรีรักษา
    7.     นายชัยยงค์   โคตรศรี
    8.     นายไพบูลย์   ศรีสุพรรณ
    9.     นางสุดฑิตตรา   ยศวิไล
  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/08/2019 เวลา  : 11:47 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 0608191147OMPB91.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save