เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน สิงหาคม 2562

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้

    1.     นายหนู   หามาจ้ำ
    2.     นางจันดี   ใบอ่อน
    3.     นายนิธิ   ศรีอินทร์จันทร์
    4.     นางฉวีวรรณ   สารพงษ์
    5.     นายนุกูล   วิจารณ์จิต
    6.     นายสมบัติ   ศรีรักษา
    7.     นางทองดี   ภูเนตร
    8.     นางเก้ง   โคตะ
    9.     นายไพบูลย์   ศรีสุพรรณ
   10.    นางหลุน   แดงบุดตา
   11.    นางวิเนียนแก้ว   เที่ยงภักดิ์
   12.    นางสุดฑิตตรา   ยศวิไล
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางบัวพัน   หาญคำภา
    2.     นางจันดี   ใบอ่อน
    3.     นางวันดี  ทะสา
    4.     นายนิธิ  ศรีอินทร์จันทร์
    5.     นายเคน  รัตนพร
    6.     นางฉวีวรรณ  สารพงษ์
    7.     นางระออ  พิมพ์ศรี
    8.     นายนุกูล  วิจารณ์จิต
    9.     นายไพบูลย์  ศรีสุพรรณ
   10.    นางทุเรียน  โพธิ์ปัดชา
   11.    นางทองดี  ภูเนตร
   12.    นางนุ่น  สุระเสน
   13.    นายดี  นันตะนะ
   14.    นายสมบัติ  ศรีรักษา
   15.    นายทอน  พลเพ็ง
   16.    นายชัย  ดรรักษา
   17.    นายดี  คำบุญเกิด
   18.    นางสง  สงค์แซม
   19.    นางบุญล้อม  อรรคเศรษฐัง
   20.    นางวนิดา  บุตรโพธิ์
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายนุกูล   วิจารณ์จิตร
    2.     นางทุเรียน   โพธิ์ปัดชา
    3.     นางทองดี   ภูเนตร
    4.     นางนุ่น   สุระเสน
    5.     นางหนูทิพย์   คำศิริรักษ์
    6.     นายดี   นันตะนะ
    7.     นายดี   คำบุญเกิด
    8.     นายเก้ง   โคตะ
    9.     นางสำเภา   อยู่ยง
   10.    นางหลุน   แดงบุดตา
   11.    นางวิเนียนแก้ว   เที่ยงภักดิ์
   12.    นายวิรัช   บุญอบ
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางจันดี   ใบอ่อน
    2.     นางบัวพัน   หาญคำภา
    3.     นางฉวีวรรณ   สารพงษ์
    4.     นางกลุ่ม   รำมะนา
    5.     นายนิธิ   ศรีอินทร์จันทร์
    6.     นายชัยพิพัฒน์   ภารสำเร็จ
    7.     นายสมบัติ   ศรีรักษา
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางบัวพัน   หาญคำภา
    2.     นางจันดี   ใบอ่อน
    3.     นายนิธิ   ศรีอินทร์จันทร์
    4.     นางฉวีวรรณ   สารพงษ์
    5.     นางทองใส   โยธะคง
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางเลา   เกตตะรังศรี
    2.     นายวิรัช   วงษ์แก้ว
    3.     นายบุญสงค์   ทัพเจริญ
    4.     นางสวาท   เทพา
    5.     นางหวด   ชาววาปี
    6.     นางอ่อนสา   เสนานิคม
    7.     นายอัศวิน   ภูครองตา
    8.     นายเสน่ห์   ศรีวันทา
    9.     นางบุดสา   จักษุมา
   10.    นายวิศุทธ์   ทะวิลา
   11.    นางมน   มาตย์วังแสง
   12.    นางสายทอง   สืบสิงห์
   13.    นายสอน   ศิริมนตรี
   14.    นางหลอด   โถแก้วเขียว
   15.    นางสมัย   พงอุดทา
   16.    นางหนูนิน   คงเกิด
   17.    นายประเจน   ทามาตย์
   18.    นายเพียร   โรจรัตน์
   19.    นางผิน   ไชยวงษา
   20.    นางไสว   ศรีละโพธิ์
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางวิเนียนแก้ว   เที่ยงภักดิ์
    2.     นายมีศักดิ์   โคนาโล
    3.     นางสาวสมมาตย์   ปุเลโต
    4.     นางสงวน   บุบผโชติ
    5.     นายสมชาย   มาตแก้ว
    6.     นายวิดล   สำราญพงษ์
  ลงเมื่อวันที่ 
: 03/09/2019 เวลา  : 16:17 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 0309191617NGYD61.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save