เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน กันยายน 2562

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางเซียม  เขียนปัญญา
    2.     นายสุรัตน์  ศรีอุปลกุล
    3.     น.ส.สมมาตย์  ปุเลโต
    4.     นายมีศักดิ์  โคนาโล
    5.     นายวิดล  สำราญพงษ์
    6.     นายสมชาย  มาตแก้ว
    7.     นายพิทักษ์  อุทาภักดี
    8.     นางจารุณี  อันทะศรี
    9.     นายวิเชียร  วงษ์โต
   10.    นายมานิตย์  ชุมนุม
   11.    นายสุทัศน์  ทาโยธี
   12.    นางบุญเลี้ยง  พิศรี
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางวิเนียนแก้ว  เที่ยงภักดิ์
    2.     นางหลุน  แดงบุดดา
    3.     นางไม  อุดมเมฆ
    4.     นางสุดฑิตตรา  ยศวิไล
    5.     นางเหลา  กมล
    6.     นางทองมี  พันธ์มะลี
    7.     นายมีศักดิ์  โคนาโล
    8.     นายผัน  เทียงทำ
    9.     นางบุญทอง  วงค์นากลาง
   10.    น.ส.สมมาตย์  ปุเลโต
   11.    นางสงวน  บุบผโชติ
   12.    นางกิมกี่  ศิริไปล์
   13.    นายสมชาย  มาตแก้ว
   14.    นายวิดล  สำราญพงษ์
   15.    นางเทา  เทียกทุม
   16.    นางคำผาย  ฮาตระวัง
   17.    นายมานิต  ชุมนุม
   18.    นายพิทักษ์  อุทาภักดี
   19.    นางบุญโฮม  มิทราวงศ์
   20.    นายวิเชียร  วงษ์โต
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายนุกูล  วิจารณ์จิตร
    2.     นางทุเรียน  โพธิ์ปัดชา
    3.     นางทองดี  ภูเนตร
    4.     นางนุ่น  สุระเสน
    5.     นางหนูทิพย์  คำศิริรักษ์
    6.     นายดี  นันตะนะ
    7.     นายดี  คำบุญเกิด
    8.     นายเก้ง  โคตะ
    9.     นางสำเภา  อยู่ยง
   10.    นางหลุน  แดงบุดดา
   11.    นางวิเนียนแก้ว  เที่ยงภักดิ์
   12.    นายวิรัช  บุญอบ
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1)
    ไม่มีการจ่ายเงินสงเคราะห์
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายมีศักดิ์  โคนาโล
    2.     นายสมบัติ  ศรีรักษา
    3.     นางสุดฑิตตรา  ยศวิไล
    4.     นางสาวสมมาตย์  ปุเลโต
    5.     นายชัยยงค์  โคตรศรี
    6.     นางวิเนียนแก้ว  เที่ยงภักดิ์
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางหนา  รัฐเมือง
    2.     นางพรม  ทบง่อม
    3.     นายธนศักดิ์  มีนาสันติรักษ์
    4.     นางลำปาง  สายสิม
    5.     นายสัมฤทธิ์  โยวะผุย
    6.     นางบุญตา  รักขันแสง
    7.     ด.ต.สอน  วงษ์ผักเบี้ย
    8.     นางออน  นพเก้า
    9.     นางผัน  ชินแสง
   10.    นางสาววงเดือน  ประทุมตรี
   11.    นางสาวอุไรรัตน์  อันทะผาลา
   12.    นางนิภาพร  วงศ์พัฒน์
   13.    นางผาย  ดวงจันทร์โชติ
   14.    นายบุญ  ทะสา
   15.    นางจันศรี  วงศ์พรมษา
   16.    นายเพชร  คำสะอาด
   17.    นางเข็มทอง  วงศ์กระบากถาวร
   18.    นางทองใบ  วิชัยวงษ์
   19.    นางเรียง  มีมินทร์
   20.    นายชนะศักดิ์  สมกลาง
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายพิทักษ์  อุทาภักดี
    2.     นายวิเชียร  วงษ์โต
    3.     นายมานิตย์  ชุมนุม
    4.     นางจุลัยรัตน์  เหล่าสะพาน
    5.     นางบุญโฮม  มิทราวงศ์
    6.     นายประดิษฐ์  บุตราช
    7.     นายเสถียร  ศีลคุณ
    8.     นางลัดดา  เชษฐสุราษฎร์
    9.     นายแสงศร  เรืองศรี
   10.    นายเสาร์  บุญหล้า
   11.    ร.อ.ทวี  ยาย่อ
   12.    นายบุญเลิศ  นามเทพ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/10/2019 เวลา  : 17:22 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 0210191721SAWTQ1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save