เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน ตุลาคม 2562

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางจุลัยรัตน์  เหล่าสะพาน
    2.     นางบุญโฮม  มิทราวงศ์
    3.     นายเสถียร ศีลคุณ
    4.     นายประดิษฐ์  บุตราช
    5.     นางทองสี  พจนนุสนธ์
    6.     นางลัดดา  เชศฐสุราษฎร์
    7.     นายบุญเหลือ  ภาจำปา
    8.     นายแสงศร  เรืองศรี
    9.     นางจันทรา  เผื่อนพึ่ง
   10.    นายเสาร์  บุญเหล้า
   11.    นายบุญเลิศ  นามเทพ
   12.    นายประนอม  ศรีจันทร์หล้า
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสมหมาย  ดงจารย์
    2.     นางเพ็ชร  สิมลา
    3.     นางจารุณี  อันทะศรี
    4.     นางบุญเลี้ยง  พิศรี
    5.     นายประดิษฐ์  บุตราช
    6.     นางจุลัยรัตน์  เหล่าสะพาน
    7.     นางสุภาพ  พบวันดี
    8.     นายเสถียร  ศีลคุณ
    9.     นางชารี  สุขศรี
   10.    นายสาลี  ดวงภูเมฆ
   11.    นางทองสี  พจนานุสนธ์
   12.    นางทองหนัก  อาจศรี
   13.    นางลัดดา  เชษฐสุราษฎร์
   14.    นายแสงศร  เรืองศรี
   15.    นางคำหมื่น  มีฐาน
   16.    นายเสาร์  บุญหล้า
   17.    ร้อยเอกทวี  ยาย่อ
   18.    นางพรม  พลสอน
   19.    นายประนอม  ศรีจันทร์หล้า
   20.    นางบุญโฮม  มิทราวงศ์
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางทัด  ภูคำศักดิ์
    2.     นางหนูเจน  คันธภูมิ
    3.     นางคำพันธ์  พานคง
    4.     นายผัน  เทียงทำ
    5.     นายชาย  จูมคำ
    6.     นางบุญทอง  วงค์นากลาง
    7.     นายทองดำ  ชมดง
    8.     นายบุญทัน  ปะมะโข
    9.     ร.ต.ต.สัมฤทธิ์  วัฒนบุตร
   10.    นางจินตนา  มาตย์สุรีย์
   11.    นางมิ่ง  ประสงค์สุข
   12.    นางไสว  ยอดวงษ์กอง
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางวิเนียนแก้ว  เที่ยงภักดิ์
    2.     นางสุดฑิตตรา  ยศวิไล
    3.     นายมีศักดิ์  โคนาโล
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายมานิตย์  ชุมนุม
    2.     นางบุญโฮม  มิทราวงศ์
    3.     นายวิดล  สำราญพงษ์
    4.     นายวิเชียร  วงษ์โต
    5.     นายพิทักษ์  อุทาภักดี
    6.     นางจุลัยรัตน์  เหล่าสะพาน
    7.     นายสมชาย  มาตแก้ว
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางอำนวยสุข  ท่าไม้สุข
    2.     นางชา  โพธิสัย
    3.     นางบัวเลียน  นิตยารส
    4.     นายประยูร  สีดาเคน
    5.     นางวันดี  พิณราช
    6.     นางกิมลี้  คชรัตน์
    7.     นายชัยสิทธิ์  รัตนพร
    8.     นางบุญเลิง  ศรีจันทร์หล้า
    9.     นายมาโนชญ์  พลสยม
   10.    นางวันทา  อ่อนบุญมา
   11.    นางสำลี  พิมพ์บุตร
   12.    นายเพียร  ถนอมพุทธ
   13.    นายสินธุ์  สุนทร
   14.    นายสวรรค์  ลครแก้ว
   15.    นางสี  วงษ์น้อย
   16.    นางบิน  มหาวงษ์
   17.    นางบัวเงิน  นุริศักดิ์
   18.    นางจันทรา  สีหาทัพ
   19.    นางสว่าง  อรรคโยโค
   20.    นางแบน  วงศ์มามี
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายประนอม  ศรีจันทร์หล้า
    2.     นายบุญเหลือ  ภาจำปา
    3.     นายสมศักดิ์  โสนะโชติ
    4.     นายประยูร  ไชยปัญหา
    5.     นางอุบล  จันทนมัฏฐะ
    6.     นางผาด  เขตบุรี
    7.     นายเฉลิม  วรวงศ์
    8.     นายชัยชาญ  สาพิมาน
    9.     นางประมวลทรัพย์  ประทุมขำ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 29/10/2019 เวลา  : 17:22 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 29101917227LR6P1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save