เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน พฤศจิกายน 2562

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสมศักดิ์  โสนะโชติ
    2.     นายประยูร  ไชยปัญหา
    3.     นางอุบน  จันทนมัฎฐะ
    4.     นางผาด  เขตบุรี
    5.     นางหนูเกศ  ไชยเทพา
    6.     นายเฉลิม  วรวงศ์
    7.     นายสุริยา  นารินนท์
    8.     นายชัยชาญ  สาพิมาน
    9.     นางประมวลทรัพย์  ประทุมขำ
   10.    นางศิวาพร  คำศิริรักษ์
   11.    นายอริย์ธัช  ชมภู
   12.    นายสมดี  เหล่าสมบัติ
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายธนวัฒน์  คุณโน
    2.     นางสวัสดิ์  ไชยปัญหา
    3.     นายสมศักดิ์  โสนะโชติ
    4.     นางน้อย  สุวรรณศักดิ์
    5.     นางบุด  ปะสังติโย
    6.     นายเฉลิม  วรวงศ์
    7.     นางอุบน  จันทนมัฏฐะ
    8.     นายประยูร  ไชยปัญหา
    9.     นางบุญจันทร์  แก้วพิพัฒน์
   10.    นางผาด  เขตบุรี
   11.    นางสายบัว  มาตแก้ว
   12.    นางอ่อนสี  บัวสีกา
   13.    นางบัวพันธุ์  แก้วสะอาด
   14.    นางอ่อนสี  ใจทน
   15.    นางประมวลทรัพย์  ประทุมขำ
   16.    นายนาค  นันทา
   17.    นายชัยชาญ  สาพิมาน
   18.    นางดอกไม้  ศรีโยวงศ์
   19.    นายอริย์ธัช  ชมภู
   20.    นางเสงี่ยม  อาจอารี
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสมมาตย์  ปุเลโต
    2.     นายวิดล  สำราญพงษ์
    3.     นางเทา  เทียกทุม
    4.     นายสุทัศน์  ทาโยธี
    5.     นางคำผาย  ฮาตระวัง
    6.     นางจารุณี  อันทะศรี
    7.     นางสมหมาย  ดงจารย์
    8.     นางหล้า  พารา
    9.     นายมานิต  ชุมนุม
   10.    นางกิมกี่  ศิริไปล์
   11.    นางเสาวลักษณ์  ศรีรัง
   12.    นางสุดตา  ทุมดี
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายวิดล  สำราญพงษ์
    2.     นายสมชาย  มาตแก้ว
    3.     นายพิทักษ์  อุทาภักดี
    4.     นายมานิตย์  ชุมนุม
    5.     นายวิเชียร  วงษ์โต
    6.     นางจุลัยรัตน์  เหล่าสะพาน
    7.     นางบุญโฮม  มิทราวงศ์
    8.     นายเสถียร  ศีลคุณ
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายเสถียร  ศีลคุณ
    2.     นายประนอม  ศรีจันทร์หล้า
    3.     นางอุบน  จันทนมัฎฐะ
    4.     นายประยูร  ไชยปัญหา
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสมนึก  พรรรณขรรค์
    2.     นางนิ่มนวล  สีดาคำ
    3.     นางบัน  สิงเค้า
    4.     น.ส.คำภา  ครูพิพรม
    5.     นายประครอง  หาญอาษา
    6.     นายไค  ศรีภักดี
    7.     นางรุจิรา  สุบรรณทม
    8.     นางศิริจิต  มากดี
    9.     นายสมัย  บุญเรือง
   10.    นายกวน  ธิยา
   11.    นายอสุรีย์  พิมพล
   12.    นางเสาร์  สิทธิสาร
   13.    นางทองใบ  โพธิวงศ์
   14.    นางประกอบ  ประสานตรี
   15.    นายแฉล้ม  บำรุง
   16.    นายคำเวิน  ดรมุ่ง
   17.    นายเสริมวุฒิ  ปานมาก
   18.    นายสำรอง  รันนันท์
   19.    นางสุดชา  ไชยนิคม
   20.    นางปุ่น  อั้วนา
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายประนอม  ศรีจันทร์หล้า
    2.     นายบุญเหลือ  ภาจำปา
    3.     นายสมศักดิ์  โสนะโชติ
    4.     นายประยูร  ไชยปัญหา
    5.     นางอุบล  จันทนมัฏฐะ
    6.     นางผาด  เขตบุรี
    7.     นายเฉลิม  วรวงศ์
    8.     นายชัยชาญ  สาพิมาน
    9.     นางประมวลทรัพย์  ประทุมขำ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 17/11/2019 เวลา  : 13:42 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 171119134282BMF1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save