เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน ธันวาคม 2562

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     น.ส.กัญญารัตน์  ทิพแสง
    2.     นางสายทอง  วรรณวาศ
    3.     นางรินภา  มิทราวงศ์
    4.     นายลำปาง  สง่าดี
    5.     นางโสภา  ไชยวงษา
    6.     นายเครื่อง  มนตรี
    7.     นายเสมา  เตี้ยเนตร
    8.     นางมี  เวียงคำ
    9.     นายเคน  ดรพล
   10.    ร.ต.สมพงษ์  แก้วเตือนจิตร
   11.    นายสิทธิชัย  อุทธารนิช
   12.    นายชู  อัปมรกัง
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางชู  สัตโรจน์
    2.     นางค้วน  หลักคำ
    3.     นายสมดี  เหล่าสมบัติ
    4.     น.ส.กัญญารัตน์  ทิพแสง
    5.     นางบุญมี  มาตเลิง
    6.     นางสายทอง วรรณวาส
    7.     นางรินภา  มิทราวงศ์
    8.     นายชะบา  มารอด
    9.     นายพรม  ภูสาหาร
   10.    นายเรืองศักดิ์  ภูมิแสง
   11.    นายพินิจ  งามยิ่ง
   12.    นางปาน  พันลา
   13.    นางกาย  ดวงอุปมา
   14.    นายเครื่อง  มนตรี
   15.    นายเสมา  เตี้ยเนตร
   16.    นางจำปี  คำพระ
   17.    นางมี  เวียงคำ
   18.    นางทองดา  มังสระคู
   19.    ร.ต.สมพงษ์  แก้วเตือนจิตร
   20.    นายเคน  ดรพล
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางบุญเลี้ยง  พิศรี
    2.     นางอนงค์  จันทเขต
    3.     นางสุภาพ  พบวันดี
    4.     นางบุญโฮม  มิทราวงศ์
    5.     นางชารี  สุขศรี
    6.     นายเสถียร  ศีลคุณ
    7.     นางบุญศรี  แพงวิเศษ
    8.     นายสาลี  ดวงภูเมฆ
    9.     นายจันดี  ศรีกระทุ่ม
   10.    นางทองสี  พจนานุสนธิ์
   11.    นางทองหนัก  อาจศรี
   12.    นายลัดดา  เชษฐสุราษฏร์
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสาวสมมาตย์  ปุเลโต
    2.     นางลัดดา  เชษฐสุราษฎร์
    3.     นายบุญเหลือ  ภาจำปา
    4.     นายประนอม  ศรีจันทร์หล้า
    5.     นายสมศักดิ์  โสนะโชติ
    6.     นายประยูร  ไชยปัญหา
    7.     นางอุบล  จันทนมัฏฐะ
    8.     นางผาด  เขตบุรี
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางผาด  เขตบุรี
    2.     นายชัยชาญ  สาพิมาน
    3.     นางประมวลทรัพย์  ประทุมขำ
    4.     นางกัญญารัตน์  ทิพแสง
    5.     นายสมดี  เหล่าสมบัติ
    6.     นางลัดดา  เชษฐสุราษฎร์
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางชุมพร  เนื่องมัจฉา
    2.     นายโมก  สอนสา
    3.     นางหนูจันทร์  ศรีอุ่น
    4.     นางเปีย  ปลั่งกลาง
    5.     นายน้อย  ตั้งชารี
    6.     นายนิวัติ  แก้วไตรรัตน์
    7.     นางศุภลักษณ์   แก้วโพธิ์
    8.     นายอัครทวี  ปุริเส
    9.     นายปรีชา  โยธะพล
   10.    นางคำพูน  คำสีแก้ว
   11.    นายสำรวย  วุฒิพันธ์
   12.    นางขาน  เข็มพิลา
   13.    นางพิน  ดรหลักคำ
   14.    นางถาวร  อุทาทิพย์
   15.    นายชัยยงค์  โคตรศรี
   16.    นางพรม  รัตนพลแสน
   17.    นายสมโภชน์  สังฆะมณี
   18.    นางสมถวิล  ศรีตระกูล
   19.    นางเรือง  ธนบุรี
   20.    นางตุ๊  ไชยโคตร
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางกัญญารัตน์  ทิพแสง
    2.     นายสมดี  เหล่าสมบัติ
    3.     นายลำปาง  สง่าดี
    4.     นางรินภา  มิทราวงศ์
    5.     นายเรืองศักดิ์  ภูมิแสง
    6.     นางโสภา  ไชยวงษา
    7.     นายเสมา  เตี้ยเนตร
  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/12/2019 เวลา  : 11:56 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 09121911564VKPG1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save