เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด ทุกท่าน
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน มกราคม 2563

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสุดดี  ชินเนหันหา
    2.     นางกอน  เสริมทรง
    3.     นายคำสี  บุญศรีทุม
    4.     นายอ่อนจันทร์  บ่าพิมาย
    5.     นายจักรพงษ์  ดวงท้าวเศรษฐ
    6.     นายถวิล  ลดาวัลย์
    7.     นายสม  พรฟ้านิมิต
    8.     นางปิยดา  สวรรยาพานิช
    9.     นายมนตรี  ศิรินาค
   10.    นางสุชาดา  พุดหล้า
   11.    นายทอง  ศรีเคนขันธ์
   12.    นางเพ็ญศรี  สง่า
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายเอี่ยม  สีโยแก้ว
    2.     นางกอน  เสริมทรง
    3.     นางน้อม  คำดี
    4.     นายคำสี  บุญศรีทุม
    5.     นางทองมุกด์  พิสุทธิพงศ์
    6.     นายอ่อนจันทร์  บ่าพิมาย
    7.     นางคำ  สมบัติชัยแสง
    8.     นายจักรพงษ์  ดวงท้าวเศรษฐ
    9.     นายถวิล  ลดาวัลย์
   10.    นางปิยดา  สวรรยาพานิช
   11.    นายสุวรรณ  ศิริเคน
   12.    นายสุพล  ทองศิริ
   13.    นายมนตรี  ศิรินาค
   14.    นางสุชาดา  พุดหล้า
   15.    นางหา  สุณา
   16.    นายพรมมา  ลาภมาก
   17.    นางเพ็ญศรี  สง่า
   18.    นายอำพล  ไชยภักดี
   19.    นายโลม  หาระพันธ์
   20.    นางเซียม  หาระพันธ์
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางคำหมื่น   มีฐาน
    2.     นางจันทรา   เผื่อนผึ่ง
    3.     นางเสริม   ลาภเจริญ
    4.     นางพรม   พลสอน
    5.     นางน้อย   สุวรรณศักดิ์
    6.     นางประนอม   ศรีจันทร์หล้า
    7.     นายสมศักดิ์   โสนะโชติ
    8.     นางบุด   ประสังติโย
    9.     นางทองใบ   ใจดี
   10.    นายประยูร   ไชยปัญหา
   11.    นางบุญจันทร์   แก้วพิพัฒน์
   12.    นางผาด   เขตบุรี
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางประมวลทรัพย์   ประทุมขำ
    2.     นายชัยชาญ   สาพิมาน
    3.     นางกัญญารัตน์   ทิพแสง
    4.     นายสมดี   เหล่าสมบัติ
    5.     นายเรืองศักดิ์   ภูมิแสง
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายเรืองศักดิ์   ภูมิแสง
    2.     นายชู  อัปมรกัง
    3.     ร.ต.สมพงษ์   แก้วเตือนจิตร
    4.     นายเสมา   เตี้ยเนตร
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสาวจิตติมา  สมภูมิ
    2.     นายบุญมา  สีเทา
    3.     นางสมนึก  ประพันธ์พจน์
    4.     นายถาวร  ประสงสันต์
    5.     นางสมาน  ชิณแสน
    6.     นางชารี  โคตรประทุม
    7.     นายทองชุบ  พัดลม
    8.     นางราณี  ขุ่มด้วง
    9.     นางถิน  โพธิ์วงษ์
   10.    นางจันดี  ใบอ่อน
   11.    นางวันดี  ทะสา
   12.    นายนิธิ  ศรีอินทร์จันทร์
   13.    นายเคน  รัตนพร
   14.    นางบัวพัน  หาญคำภา
   15.    นายคำ  ปัญญาเทือก
   16.    นางสมัย  นันทดิลก
   17.    นางระออ  พิมพ์ศรี
   18.    นางฉวีวรรณ  สารพงษ์
   19.    นางบุญโฮม  คำรัตน์
   20.    นายนุกูล  วิจารณ์จิต
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายชู  อัปมรกัง
    2.     นายจักรพงษ์  ดวงท้าวเศรษฐ
    3.     นายถวิล  ลดาวัลย์
    4.     นางปิยดา  สวรรยาพานิช
    5.     นายมนตรี  ศิรินาค
    6.     นางสุชาดา  พุดหล้า
    7.     นายสุวรรณ  ศิริเคน
    8.     นางเพ็ญศรี  สง่า
    9.     นายอำพล  ไชยภักดี
   10.    นายประเดิม  จันทะคาม
   11.    นางแย้มศรี  สุทธิสา
   12.    นายจำเนียร  มะโรงรัตน์
  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/01/2020 เวลา  : 09:46 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 2001200946BKW9J1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save