เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน กุมภาพันธ์ 2563

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายบัวใบ   ทรงอาจ
    2.     นายอำพล   ไชยภักดี
    3.     นายเรือง   ดวงสมศรี
    4.     นายสุวรรณ   ศิริเคน
    5.     นายประเดิม   จันทะคาม
    6.     นางลำดวน   จันทเดช
    7.     นายจำเนียร   มะโรงรัตน์
    8.     นางแย้มศรี   สุทธิสา
    9.     นางจอม   สุหาบุดโต
   10.    นายธนดล   ถามูลเลิศ
   11.    นายทัศน์   สิงหรณ์
   12.    นายบุญเลิศ   นีรขันธ์
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายประเดิม   จันทะคาม
    2.     นางทองใบ   ศรีเทพ
    3.     นางลำดวน   จันทเดช
    4.     นายจำเนียร   มะโรงรัตน์
    5.     นางแย้มศรี   สุทธิสา
    6.     นางจอม   สีหาบุดโต
    7.     นายบุญศรี   ไชยอุย
    8.     นางดา   อรรถโยโค
    9.     นางลุน   แสงมะณี
   10.    นายธนดล   ถามูลเลศ
   11.    นายถวิล   ภูดินทราย
   12.    นายบุญเลิศ   นีรขันธ์
   13.    นายฤทธิ์   บุญเผิ่ง
   14.    นางจันทนา   มาคิน
   15.    นายบุญสม   ปลายขอก
   16.    ร.ต.ท.ทศพล   ภูกาบขาว
   17.    นายสมัย   สุดจริง
   18.    นายลาน   รินไธสง
   19.    นางศุภร   ภิรมย์
   20.    น.ส.บุบผา   นนทสี
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางอ่อนสี   บัวสีกา
    2.     นางเล็ก   ศิริวรรณา
    3.     นางอ่อนศรี   ใจทน
    4.     นางสุดใจ   ปาลี
    5.     นางเพ็ญศรี   วรรณปะเก
    6.     นายเฉลิม   วรวงศ์
    7.     นางแถม   ปั้นอยู่
    8.     นายชัยชาญ   สาพิมาน
    9.     นายนาค   นันทา
   10.    นางประมวลทรัพย์   ประทุมขำ
   11.    นางศิวาพร   คำศิริรักษ์
   12.    นายอริย์ธัช   ชมภู
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายอภินันท์   ปัญญาศรี
    2.     นายเสมา   เตี้ยเนตร
    3.     นางสุมาลี   แสนศรี
    4.     นายชู   อัปมรกัง
    5.     นายสิทธิชัย   อุทธารนิช
    6.     นางปิยดา   สวรรยาพานิช
    7.     นางรินภา   มิทราวงศ์
    8.     นายถวิล   ลดาวัลย์
    9.     นายอำพล   ไชยภักดี
   10.    นางสุชาดา   พุดหล้า
   11.    นายมนตรี   ศิรินาค
   12.    นางเพ็ญศรี   สง่า
   13.    นายประเดิม   จันทะคาม
   14.    นางแย้มศรี   สุทธิสา

5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางเพ็ญศรี   สง่า
    2.     นายถวิล   ลดาวัลย์
    3.     นายอำพล   ไชยภักดี
    4.     นางสุชาดา   พุดหล้า
    5.     นางรินภา   มิทราวงศ์
    6.     นายมนตรี   ศิรินาค
    7.     นางปิยดา   สวรรยาพานิช
    8.     นายอภินันท์   ปัญญาศรี
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสมบัติ   ศรีรักษา
    2.     นางทองดี   ภูเนตร
    3.     นางนุ่น   สุระเสน
    4.     นายชัยพิพัฒน์   ภารสำเร็จ
    5.     นางเก้ง   โคตะ
    6.     นางจุมพล   ไชยสมคุณ
    7.     นายดี   คำบุญเกิด
    8.     นางสง   สงค์แซม
    9.     นายดี   นันตะนะ
   10.    นายไพบูลย์   ศรีสุพรรณ
   11.    นางสำเภา   อยู่ยง
   12.    นางบุญล้อม   อรรคเศรษฐัง
   13.    นางหลุน   แดงบุดดา
   14.    นางไม   อุดมเมฆ
   15.    นางวิเนียนแก้ว   เที่ยงภักดิ์
   16.    นางเหลา   กมล
   17.    นางทัด   ภูคำศักดิ์
   18.    นางลำพวน   ชมภูพฤกษ์
   19.    นางคำพันธ์   พานคง
   20.    นายผัน   เทียงทำ
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายธนดล   ถามูลเลศ
    2.     นายสมัย  สุดจริง
    3.     นางจันทนา  มาคิน
  ลงเมื่อวันที่ 
: 25/02/2020 เวลา  : 09:28 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 2502200928A2P361.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save