เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน มีนาคม 2563

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายฤทธิ์  บุญเผิ่ง
    2.     นางจันทนา  มาคิน
    3.     นายสมัย  สุดจริง
    4.     นางศุภร  ภิรมย์
    5.     น.ส.บุบผา  นนทสี
    6.     นางสุวคนธ์  พลเสน
    7.     นายมงคล  สิทธิสาร
    8.     นายบุญมี  โพธิ์สิงห์
    9.     นายบุญศรี  ชากัน
   10.    นายสุรชาติ  ผิวจินดา
   11.    นายลินทอง วิปัชชา
   12.    นายสมจิต  ทิพยชาติ
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางเจียงศรี  กลางแก้ว
    2.     นางสุวคนธ์  พลเสน
    3.     นางสมจิต  อันทรัตน์
    4.     นายมงคล  สิทธิสาร
    5.     นางผา  ทบหลง
    6.     นางปราณี  ชัยมัง
    7.     นายบุญมี  โพธิ์สิงห์
    8.     นายสนิท  โยธาภักดี
    9.     นายสุรชาติ  ผิวจินดา
   10.    นายเส็ง  แสนจันแดง
   11.    นางจันสี  ปะนันโต
   12.    นายเสรี  ไชยปัญหา
   13.    นายสมจิต  ทิพยชาติ
   14.    นางเปื่อง  การะน้อย
   15.    นายประดิษฐ์  อวยกลาง
   16.    นายสังวรณ์  บุตรา
   17.    นายทองพิศ  จรรยา
   18.    นางหงษ์  สารมาคม
   19.    นางจันทร์  กุลแดง
   20.    นางกาสม  ประกิระนะ
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสุวรรณ์  เชื้อนิจ
    2.     นายคำนึง  พลเยี่ยม
    3.     นายทองศรี  รักษาภักดี
    4.     นางเสงี่ยม  อาจอารี
    5.     นายสมดี  เหล่าสมบัติ
    6.     นายอภินันท์  ปัญญาศรี
    7.     นายเสาร์  วงศรีเทพ
    8.     นางสายทอง  วรรณวาศ
    9.     นางรินภา  มิทราวงศ์
   10.    นายชะบา  มารอด
   11.    นางกา  ปัดสำราญ
   12.    นายพรม  ภูสาหาร
   13.    นายธรรมศักดิ์  ปทุมทิพย์
   14.    นางแดง  กิจจิว
   15.    นางสวย  ช่างยันต์
   16.    นางโสภา  ไชยวงษา
   17.    นายทองแดง  ฤทธิ์สยาม
   18.    นางปาน  พันลา
   19.    นายเสมา  เตี้ยเนตร
   20.    นางจำปี  คำพระ
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางจันทนา  มาคิน
    2.     นายธนดล  ถามูลเลศ
    3.     นายสมัย  สุดจริง
    4.     นางศุภร  ภิรมย์
    5.     นางสาวบุบผา  นนทสี
    6.     นางสุวคนธ์  พลเสน
    7.     นายบุญมี  โพธิ์สิงห์
    8.     นายสุรชาติ  ผิวจินดา
    9.     นายเสรี  ไชยปัญหา
   10.    นายสมจิต  ทิพยชาติ
   11.    นางสอิ้ง  วิเศษทอง
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสาวบุบผา  นนทสี
    2.     นายสมัย  สุดจริง
    3.     นางศุภร  ภิรมย์
    4.     นายเสรี  ไชยปัญหา
    5.     นางจันทนา  มาคิน
    6.     นางแย้มศรี  สุทธิสา
    7.     นายธนดล  ถามูลเลศ
    8.     นางสุวคนธ์  พลเสน
    9.     นายบุญมี  โพธิ์สิงห์
   10.    นายสุรชาติ  ผิวจินดา
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     น.ส.สมมาตย์  ปุเลโต
    2.     นางบุญทอง  วงศ์นากลาง
    3.     นายบุญทัน  ปะมะโข
    4.     นายเผือ  พิมเทศ
    5.     นายวิสุทธิ์  ช่อไธสง
    6.     ร.ต.ต.สัมฤทธิ์  วัฒนบุตร
    7.     นางจินตนา  มาตย์สุรีย์
    8.     นางมิ่ง  ประสงค์สุข
    9.     นายหนู  อุปนิตย์
   10.    นายวิดล  สำราญพงษ์
   11.    นายสมชาย  มาตแก้ว
   12.    นางเทา  เทียกทุม
   13.    นายสุทัศน์  ทาโยธี
   14.    นางคำผาย  ฮาตระวัง
   15.    นางจารุณี  อันทะศรี
   16.    นายพิทักษ์  อุทาภักดี
   17.    นางสมหมาย  ดงจารย์
   18.    นางหล้า  พารา
   19.    นายมานิต  ชุมนุม
   20.    นางดารา  คำจำปา
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสวัสดิ์  พรมแพน
    2.     นายบุญเพ็ง  สิงทอง
    3.     นางบุ่น  แสนวงษ์
    4.     นายหนูเทียน  พันธุ์ยางน้อย
    5.     นายจิตติ  อรรคเศรษฐัง
  ลงเมื่อวันที่ 
: 17/03/2020 เวลา  : 08:51 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 1703200851ZDUW41.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save