เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน สิงหาคม 2563

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     พ.อ.อ.ปรีชา   ต่างมงคล
    2.     นางประทุมมา   ชมเชี่ยวชาญ
    3.     นางละมุล   ช่างปัน
    4.     นายหนูพร   ปักเคทา
    5.     นายเอี่ยม   ไชยคำภา
    6.     นายทองมา   เหล่าเจริญ
    7.     นายสม   หล่อวัตร
    8.     นางจงจิต   สมจิตร
    9.     นางทองสุข   โสภารัตน์
   10.    นายธวัชชัย   ทิพย์พิชัย
   11.    นายบรรหาญ   สุขขี
   12.    นายประเสริฐชาติ   หงษ์ษา
   13.    นายสวัสดิ์   ชัยไธสง
   14.    นางสวาท   จันทเขตต์
   15.    นายจรัส   บุตรแสนคม
   16.    นางระบอบ   สารจันทร์
   17.    นายมงคล   วงษ์ภูธรณ์
   18.    นางสิม   ลาวงศ์
   19.    นางทองเติม   ดาแก้ว
   20.    นายสุพรรณ   เหนือศรี
   21.    นายพรมมา   โพธิ์ขี
   22.    นายปรีชา   อ่อนสองชั้น
   23.    นางสง่า   สุวรรณศรี
   24.    นายบุญนาค   ประสงค์สุขสันติ
   25.    นายแสงดาว   ศิริโยธา
   26.    นายไพบูลย์   ศรีรัง
   27.    นายชลอ   รัตนสีหา
   28.    นายชัยพัฒน์   บัวคำ
   29.    นางสาวหนูทิพย์   เหล่าทองสาร
   30.    นายปัญญา   อันทรินทร์
   31.    นางทองคำ   ธีรภักสิริ
   32.    นางพวง   มนตรีพิลา
   33.    นายประจักษ์   ไชยคำภา
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางหวานใจ   กุภาพันธ์
    2.     นางจงจิต   สมจิตร
    3.     นายนเรศ   บุญคูณ
    4.     นายทองมา   เหล่าเจริญ
    5.     นายสม   หล่อวัตร
    6.     นางทองสุข   โสภารัตน์
    7.     นายธวัชชัย   ทิพย์พิชัย
    8.     นายบรรหาญ   สุขขี
    9.     นายฉลวย   โกการัตน์
   10.    นายบุญถิ่น   โยธายุทธ
   11.    นายประเสริฐชาติ   หงษ์ษา
   12.    นายจรัส   บุตรแสนคม
   13.    นางระบอบ   สารจันทร์
   14.    นางลัดดา   อิ่มสุวรรณ
   15.    นางพรนิภา   ชินศรี
   16.    นางเพียร   เจริญพีระเพชร
   17.    นายประเสริฐ   ไชยหันขวา
   18.    นางทองเติม   ดาแก้ว
   19.    นายถาวร   เพียรตั้ง
   20.    นายปรีชา   อ่อนสองชั้น
   21.    นายเสาร์   ดาวเรือง
   22.    นายแสงดาว   ศิริโยธา
   23.    นางขำ   มาตย์คำมี
   24.    นายอั๋ว   สีอุตตะ
   25.    นางสุด   โทผาวงษ์
   26.    นางทองคำ   ธีรภัคสิริ
   27.    นางเศียร   ดรสีเนตร
   28.    นางทองม้วน   พิลาชัย
   29.    นางทุมมี   แก้วพะเนาว์
   30.    นายชัยพัฒน์   บัวคำ
   31.    นางสังวาลย์   รัตน์รองใต้
   32.    นายปัญญา   อันทรินทร์
   33.    นายประจักษ์   ไชยคำภา
   34.    นางวัลลภา   บุญหล้า
   35.    นายเก่ง   ตลาดธานี
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางลำดวน   วิจิตรเจริญ
    2.     นายประสาน   ศิริพันทะ
    3.     นางโลม   เนื่องทะบาล
    4.     นายสมจิตร   กองเกิด
    5.     นางพรม   เศษรินทร์
    6.     นายสมาน   สอนทะเดช
    7.     นายจันทร์   สีลาโคตร
    8.     นางประวัติ   บุญหลาย
    9.     นางสมร   ลมสมบุตร
   10.    นายไพสิฐ   ภูคงน้ำ
   11.    นางพัน   ปักคำวงษ์สังข์
   12.    นายเสงี่ยม   สุขสงค์
   13.    นายเซ็ง   ม่วงจำปา
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายทองมา   เหล่าเจริญ
    2.     นางทองสุข   โสภารัตน์
    3.     นายบรรหาญ   สุขขี
    4.     นายสวัสดิ์   ชัยไธสง
    5.     นายจรัส   บุตรแสนคม
    6.     นางทองเติม   ดาแก้ว
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายทองมา   เหล่าเจริญ
    2.     นายเอี่ยม   ไชยคำภา
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางแพง   ศรีวงหลง
    2.     นายพุฒ   ดวงเพียราช
    3.     นายคำสี   บุญศรีทุม
    4.     นายอ่อนจันทร์   บ่าพิมาย
    5.     นางมาลี   พูลสวัสดิ์
    6.     นายรส   สนิทสตรี
    7.     นายจักรพงษ์  ดวงท้าวเศรษฐ
    8.     นางคำ   สมบัติชัยแสง
    9.     นายสม   พรฟ้านิมิต
   10.    นางปิยดา  สรรยาพานิช
   11.    นางสุชาดา   พุดหล้า
   12.    นายเสถียร   สุวรรณแก้ว
   13.    นางจันลา   แก้วยา
   14.    นายพรมมา   ลาภมาก
   15.    นางใส   ตีเมืองซ้าย
   16.    นายทอง   ศรีเคนขันธ์
   17.    นางเพ็ญศรี   สง่า
   18.    นายองอาจ  สรรพอำไพ
   19.    นายประเดิม   จันทะคาม
   20.    นางแย้มศรี   สุทธิสา
   21.    นางทองใบ   ศรีเทพ
   22.    นางประกอบ   มูลกันยา
   23.    นางมาลี   ดุลนีย์
   24.    นางลำดวน   จันทเดช
   25.    นางจอม   สีหาบุดโต
   26.    นายอั๋น   อินทบุตร
   27.    นายธนดล   ถามูลเลศ
   28.    นางดา   อรรถโยโค
   29.    นางสีดา   มนไธสง
   30.    นางสงวน   สมสีดา
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางทองเติม   ดาแก้ว
    2.     นายสวัสดิ์   ชัยไธสง
    3.     นายจรัส   บุตรแสนคม
    4.     นายมงคล   วงษ์ภูธรณ์
    5.     นางนวลเพ็ญ   ทะวิลา
    6.     นายสุรัตน์   โสมเกียรติตระกูล
    7.     นายปรีชา   อ่อนสองชั้น
    8.     นายสุพรรณ   เหนือศรี
  ลงเมื่อวันที่ 
: 31/08/2020 เวลา  : 16:45 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 3108201645EH3GX1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save