เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนมกราคม 2564

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางบุญสืบ  ภวภูตานนท์
    2.     นายจำเริญ  เพชรกอง
    3.     นางละมัย  โตหนองหว้า
    4.     นางอุษมณฑ์  บ้งกาวงษ์
    5.     นางสีดา  พารา
    6.     นางทองม่วย  แก้วโพธิ์
    7.     นายชิษณุพงศ์  เหลืองวิริยะสิริ
    8.     นางเสงี่ยม  ศรีพารา
    9.     นางยุพิน  พนิชนาพันธุ์
   10.    นายลัญชกร  ฤทธิ์ถาพรม
   11.    นายบุญ  กันยาบุญ
   12.    นางอภิญญา  รัตนฐานู
   13.    นางเกียง  ศรีทำบุญ
   14.    นางกรวรรณ  จันทพึ่ง
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) ไม่มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ภายในเดือน    
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางพร  ชีวาจร
    2.     นางเพ็ง  ศรีรักษา
    3.     นายจำลอง  ทศแก้ว
    4.     นางบุญถิ่น  สีเทา
    5.     นายสมดี  ภาชนะวรรณ
    6.     นางมะลิทอง  บารพรม
    7.     นางหา  เทพคำ
    8.     นางสุข  วงโคกสูง
    9.     นางวิเชียร  อ่อนบัวขาว
   10.    นางสุวิทย์  แจ้งไสว
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสิงห์ทอง  วิชาธรรม
    2.     นายไชยจิตต์  มัดถาปะกา
    3.     นายสมศักดิ์  ไชยทะเศรษ
    4.     นางฉวีวรรณ  ระวิหังโส
    5.     นายประดิษฐ์  อุทัยดา
    6.     นายประจักษ์  ดวงชัยเงิน
    7.     ด.ต.ชูศิลป์  ศิริเดช
    8.     นายประสิทธิ์  โคตรสาร
    9.     นายบุญเพิ่ม  สารผล
   10.    นายสิงห์ทอง  ศิลป์ประกอบ
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) ไม่มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ภายในเดือน
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายบุญโฮม  พรมมมา
    2.     นางส่วย  บัวสาย
    3.    นายสุข  พุฒศรี
    4.     นางแก้ว  กันทรสมบูรณ์
    5.     นางเฉลา  จรูญแสง
    6.     นายสุรีย์    ดรศรีจันทร์
    7.     นายคำเติม  สิมลา
    8.     นายสาลี  ดวงภูเมฆ
    9.     นายอนุกูล  ศิริมาลา
   10.    นายสุวิชัย  มัธยมนันท์
   11.    นายดี  สีเผือก
   12.    นายไพบูลย์  ยอดยิ่ง
   13.    นางทองดี  ชุบวุวรรณ
   14.    นางบุญช่วย  เพชรรัตน์
   15.    นางทองใส  นาจรูญ
   16.    นางสุรีรัตน์  สังหมื่นเม้า
   17.    นายวาสน์  ไปบน
   18.    นายชัยณรงค์  ชมภูคำ
   19.    นางนวลเพ็ญ  ทะวิลา
   20.    นางสมสา  ภาระบาล
   21.     นางพัน  ปักคำวงษ์สังข์
   22.     นายโกศล  ช่ำชอง
   23.     พ.ต.ท.ทองใบ  ศรีสุนะ
   24.     นางสมใจ  อัปมระกา
   25.     นายสมจิตร  อันทะคำภู
   26.     นางมนูญ  ยุทธมูลตรี
   27.     นายโกสินทร์  ไชยเทพา
   28.     นางเลื่อน  สนิทสตรี
   29.     นางทองดี  แสงตะวัน
   30.    นางจูมศรี  จำปาบุญ
   31.    นายวีรพันธ์  เทพจันทร์
   32.    นายหนู  สมศรี
   33.    นางพร  ชีวาจร
   34.    นางเพ็ง  ศรีรักษา
   35.    นายจำลอง  ทศแก้ว
   36.    นางมะลิทอง  บารพรม
   37.    นางบุญถิ่น  สีเทา
   38.    นายวิญ  วิญญาสุข
   39.    นางพร  ศรีโคตร
   40.    นายไพบูลย์  ศรีรัง
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายพูล   สุยอย
    2.     นายกฤตพรต  นามเชียงใต้
    3.     นายชวลิต   ดรรักษา
    4.     นายสุรชัย   ปีนะเก
    5.     นายวิเชียร   สัสวีระ
    6.     นายพิทักษ์  ภิบาลสิงห์
    7.     นายผดุงศักดิ์  จันทเขต
    8.     นายเฉลิมศักดิ์  ศิริสุนทร
    9.     นายสนอง  ลาสุวรรณ
   10.    นายมาโนช  อุ่นช่วง
  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/03/2021 เวลา  : 10:00 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 0903211000B4EZ81.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save