เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนเมษายน 2564

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายชัยรัตน์  ไชยวงศ์วัฒน์
    2.     นางรัชนี  ไมตรีแพน
    3.     นายบุญเพ็ง  ศรีนัดยศ
    4.     นางอนงค์  ไสยลักษณ์
    5.     นางเดือน  ทัศนภักดิ์
    6.     นายบำรุง  รังวัดสา
    7.     นายถวิล  วิจารณ์จักร
    8.     นายวิเชียร  ฤทธิ์สยาม
    9.     นายธีระ  ภักดิ์ภูมินทร์
   10.    นายไพรัตน์  ศรีมุงคุณ
   11.    น.ส.นงเยาว์  ทัพขวา
   12.    นายสมร  ขันบุตร
   13.    นายประสิทธิ์  แก้วหานาม
   14.    นายใหม่  บัวสอน
   15.    นายทองคำ  ราชวงศ์
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสุข  สิมลา
    2.     นายสิทธิชัย  สนิทรัมย์
    3.     นางต่อง  กองพิมพ์
    4.     นายธงชัย  ตุมร
    5.     นายธนศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
    6.     นางมงคล  ศรีสารคาม
    7.     นางสง่า  เจริญบุญ
    8.     นางพวง  เขตชมภู
    9.     นางพุฒ  แก้วผล
   10.    นายสมชาย  สนธิประสาท
   11.    นางทองดี  สุวรรณวงศ์
   12.    นายพรชัย  อำไพพร
   13.    นางรัตนา  เนื่องไชยยศ
   14.    นายสำเนียง  เนาวรัตน์
   15.    นายสุนนท์  สุภพล
   16.    นายชัยรัตน์  ไชยวงศ์วัฒน์
   17.    นางรัชนี  ไมตรีแพน
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางเพ็ญศรี  ไชยสอน
    2.     นายวัชระวงศ์  ชูวงศ์เลิศ
    3.     นายสุนัย  เลขกลาง
    4.     น.ส.ทัศนีย์  พรหมแดน
    5.     นายชาย  พันธ์ภักดี
    6.     นางพรรณี  ชินวิศวกร
    7.     นายสุปัน  กองทอง
    8.     นางทองมา  แสงซ้าย
    9.     นางกา  จำปาทอง
   10.    นางสุธิดา  จำปาเกตุ
   11.    นางผัน  ทัศนภักดิ์
   12.    นายสุเทพ  โทอุดทา
   13.    นายตีรวิท  ใจกล้า
   14.    นางนาง  พลทำ
   15.    นางชุมพร  ปะละฤทธิ์
   16.    นางจันดา  พรมมากุล
   17.    นางเวิน  สาดแล่น
   18.    นายจักรพันธ์  กางโสภา
   19.    นางหล่อน  ดรหมั่น
   20.    นางสิม  วิหงส์
   21.    นางอำนวย  ศรีพราว
   22.    นางกัญญา  โมกขันธ์
   23.    นางนาง  เสนาโนฤทธิ์
   24.    นางบุญเที่ยง  ผาเกตศรี
   25.    นางบุดดี  ปักกาวะเล
   26.    นางบุ่น  ถวิลไพร
   27.    นางลอง  ลิมปินันทน์
   28.    นายคำดี  วงค์นากลาง
   29.    นางเชื้อน  ไชยะ
   30.    นางบัวสี  กรุงภูเวช
   31.    นางแก่นจันทร์  จันทจร
   32.    นางหนูพลอย  พลภูงา
   33.    นางสมศรี  ลาดเหลา
   34.    นางนารี  สิงหจันทร์
   35.    นายทองดี  บรรหารักษ์
   36.    นางสุพรรณ  จิตต์น้อม
   37.    นางฉวีวรรณ  ระวิหังโส
   38.    นางคำหมื่น  มาศงามเมือง
   39.    นายทวี  อรรถโยโค
   40.    นายประดิษฐ์  อุทัยดา
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายจำเริญ  เพชรกอง
    2.     นางละมัย  โตหนองหว้า
    3.     นางทองม่วย  แก้วโพธิ์
    4.     นางยุพิน  พนิชนาพันธุ์
    5.     นางอุษมณฑ์  บ้งกาวงษ์
    6.     นายชิษณุพงศ์  เหลือวิริยะสิริ
    7.     นางอภิญญา  รัตนฐานู
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายบุญเลี้ยง  พลจารย์
    2.     นายคำผา  คำกอง
    3.     นายวิฑูรย์  กันทำ
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายบุญสาร  รุ่งวงษ์
    2.     นางพา  คุณแสง
    3.     นายประจักษ์  ดวงชัยเงิน
    4.     นางเอี้ยง  สมสงวน
    5.     นายบุญเลิศ  ลาดนาเลา
    6.     นางเสวิน  สวนประดิษฐ์
    7.     นายปกาศิต  สะตะ
    8.     ด.ต.ชูศิลป์  ศิริเดช
    9.     นายประสิทธิ์  โคตรสาร
   10.    นายบุญเพิ่ม  สารผล
   11.    นายสิงห์ทอง  ศิลป์ประกอบ
   12.    นางดนตรี  ศรีสุรัติกรกุล
   13.    นางจันสี  วรรณปะโพธิ์
   14.    นายผาย  รักษาชาติ
   15.    นางอ้วน  ศีลคุณ
   16.    นายไพโรจน์  นิลเขต
   17.    นางเสน  ลาภมาก
   18.    นายวรายุทธ  ยศภูมิ
   19.    นายโกวิท  โคตรไกรสร
   20.    นางอำนวย  โนนทิง
   21.    นางพรรณี  ทองบัวรุ่ง
   22.    นางสม  มณีทัพ
   23.    นายพูล  สุยอย
   24.    น.ส.ณัฐรดา  แทนรินทร์
   25.    นางสมศรี  ศรีสระน้อย
   26.    นายเลื่อน  สังขะทิพย์
   27.    นายสุรชัย  ปีนะเก
   28.    นายชวลิต  ดรรักษา
   29.    นางเหลี่ยม  อ่อนบัวขาว
   30.    พระกฤตพรต   นามเชียงใต้
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางมงคล  ศรีสารคาม
    2.     นางประดับ  โพธิปฐม
    3.     นายธงชัย  ตุมร
    4.     นายพรชัย  อำไพพร
    5.     นายสิปปพรรค์  คำแท่ง
    6.     นายสำเนียง  เนาวรัตน์
    7.     นายสุนนท์  สุภพล
    8.     นายชัยรัตน์  ไชยวงศ์วัฒน์
    9.     นางรัชนี  ไมตรีแพน
   10.    นายวิเชียร  ฤทธิ์สยาม
  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/05/2021 เวลา  : 15:01 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 0705211501S2IDP1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save