เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนพฤษภาคม 2564

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายเสรี  ตุ่ยสิมา
    2.     นางปิ่น  กองเกิด
    3.     นางสีดา  เถื่อนตีนกง
    4.     นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
    5.     นางลี  กุลนิตย์
    6.     นางอำนวย  อนุอัน
    7.     นายประดิษฐ์  สีคง
    8.     นายประเสริฐ  อันสุริย์
    9.     นายเกษมสุข  พรหมวิอินทร์
   10.    นายดี  พัดไธสง
   11.    นายบุญมี  บุตราช
   12.    นายเสถียร  บุญตรา
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางใคร  น้อยศรี
    2.     นายเฉลิมพล  เหล่าสะพาน
    3.     นายวิเชียร  ฤทธิ์สยาม
    4.     นางอนงค์  ไสยลักษณ์
    5.     นางเดือน  ทัศนภักดิ์
    6.     นายสมบูรณ์  สุทธิวงษ์
    7.     นางเมือง  ชินเสนา
    8.     นายถวิล  วิจารณ์จักร
    9.     นางหลอด  รักภักดี
   10.    นายเสรี  ตุ่ยสิมา
   11.    นางปิ่น  กองเกิด
   12.    นายไพรัตน์  ศรีมุงคุณ
   13.    นายทองคำ  ราชวงศ์
   14.    นางเปลี่ยน  ปัดซัง
   15.    นายโสม  รัตน์เพ็ชร
   16.    นางนงเยาว์  ทัพขวา
   17.    นางสายยน  ทอดทอง
   18.    นายธีระ  ภักดิ์ภูมินทร์
   19.    นางสีดา  เถื่อนตีนกง
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางรำไพ  เจริญศิริ
    2.     นางหนุน  นิลตา
    3.     นายหนูจันทร์  ยศเฮือง
    4.     นางพา  คุณแสง
    5.     นายประจักษ์  ดวงชัยเงิน
    6.     นางเอี้ยง  สมสงวน
    7.     นางเสวิน  สวนประดิษฐ์
    8.     นายประสิทธิ์  โคตรสาร
    9.     นายณรงค์กร  ดีหลี
   10.    ด.ต.ณรงฤทธิ์  อินทรศิลา
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางกรวรรณ  จันทพึ่ง
    2.     นายคำผา  คำกอง
    3.     นายวิทูรย์  กันทำ
    4.     นายบุญเลี้ยง  พลจารย์
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางศิริจิต  มากดี
    2.     นางสว่าง  อรรถโยโค
    3.     นายสินธุ์  สุนทร
    4.     นายสมัย  บุญเรือง
    5.     นายชนะศักดิ์  สมกลาง
    6.     นางสำลี  พิมพ์บุตร
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางพวง  ชนะบุญ
    2.     นางอุดม  สุระคาย
    3.     นายกร  ช่างยันต์
    4.     นางอบเชย  โลหะบาล
    5.     นายผดุงศักดิ์  จันทเขต
    6.     นายดี  ทัดรอง
    7.     นางอาน  สีเทา
    8.     นายสมเพชร  พิมพ์พันธุ์
    9.     นางทองใหม่  หาสอน
   10.    นายทองใบ  นาไทร
   11.    นางยุ่น  ดีแดง
   12.    นายเฉลิมศักดิ์  ศิริสุนทร
   13.    นางทองศรี  พับไธสง
   14.    นายบุญมี  มัชปะโม
   15.    นายสนอง  ลาสุวรรณ
   16.    นายบุญยัง  ทองโท
   17.    นายมาโนช  อุ่นช่วง
   18.    นางกึ้ง  อุปนันท์
   19.    นางกรม  ผ่องแผ้ว
   20.    นางสง่า   วรรณวิจิตร
   21.    นางนารี  ปอศรี
   22.    นายลือ  พารา
   23.    นางบุญทิพย์  ไชยชิน
   24.    นายวิมล  ศรีคำ
   25.    นางบุษดี  สายหอม
   26.    นายเสงี่ยม  ภาษี
   27.    นายสามารถ  วรยศ
   28.    นางอุบล  รณเรืองฤทธิ์
   29.    นายจำเริญ  เพชรกอง
   30.    นางทองใส  เคนสุโพธิ์
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายเฉลิมพล  เหล่าสะพาน
    2.     นายถวิล  วิจารณ์จักร
    3.     นายไพรัตน์  ศรีมุงคุณ
    4.     นายธีระ  ภักดิ์ภูมินทร์
    5.     นายสมร  ขันบุตร
    6.     นางเดือน  ทัศนภักดิ์
    7.     นายประสิทธิ์  แก้วหานาม
    8.     นายใหม่  บัวสอน
    9.     นางนงเยาว์  ทัพขวา
   10.    นายทองคำ  ราชวงศ์
  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/06/2021 เวลา  : 14:55 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 0706211455EILV41.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save