เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนมิถุนายน 2564

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายปิติ  ปลื้มปรีดี
    2.     นายสว่าง  อ่างคำ
    3.     นายหัด  ภูจำปา
    4.     นายประเสริฐ  พลศรีพิมพ์
    5.     นายพวง  ระวิโรจน์
    6.     นางสุชานันท์  เวียงคำ
    7.     นางเยาวรัตน์  ธนูสา
    8.     นายสมศักดิ์  วัจนะสาริกากุล
    9.     น.ส.วันทา  กางมันท์
   10.    นางกันหา  ไชยชมภู
   11.    นายสมบูรณ์  ไชยปัดชา
   12.    นายเกษม  ฉัตรศรี
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
    2.     นางแตงอ่อน  โผภูเขียว
    3.     นางทองมา  วงศ์แก้ว
    4.     นางนวล  อุทัยเรือง
    5.     นางลี  กุลนิตย์
    6.     นายปิติ  ปลื้มปรีดี
    7.     นายประดิษฐ์  สีคง
    8.     นายเกษมสุข  พรหมวิอินทร์
    9.     นายบุญมี  บุตราช
   10.    นายเสถียร  บุญตรา
   11.    นายสว่าง  อ่างคำ
   12.    นายประเสริฐ  พลศรีพิมพ์
   13.    นายเลื่อน  ยอดศิริ
   14.    นายทุ่ม  ทับวิธร
   15.    นางเยาวรัตน์  ธนูสา
   16.    นางสุชานันท์  เวียงคำ
   17.    นายสมศักดิ์  วัจนะสาริกากุล
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางจันสี  วรรณปะโพธิ์
    2.     นางทองดี  รุณรุด
    3.     นายไพโรจน์  นิลเขต
    4.     นางอ้วน  ศีลคุณ
    5.     นางอำนวย  โนนทิง
    6.     นายสมพงษ์  พลสุวรรณ
    7.     นายพูล  สุยอย
    8.     น.ส.ณัฐรดา  แทนรินทร์
    9.     นายกฤตพรต  นามเชียงใต้
   10.    นางสมศรี  ศรีสระน้อย
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายพรชัย  อำไพพร
    2.     นายสิปปพรรค์  คำแท่ง
    3.     นายสำเนียง  เนาวรัตน์
    4.     นายธงชัย  ตุมร
    5.     นางมงคล  ศรีสารคาม
    6.     นางสง่า  สินแสง
    7.     นายดาวเหนือ  บุริมาศ
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสุนนท์  สุภพล
    2.     นายประสิทธิ์  แก้วหานาม
    3.     นายชัยรัตน์  ไชยวงศ์วัฒน์
    4.     นางรัชนี  ไมตรีแพน
    5.     นายเฉลิมพล  เหล่าสะพาน
    6.     นายใหม่  บัวสอน
    7.     นายวิเชียร  ฤทธิ์สยาม
    8.     นางเดือน  ทัศนภักดิ์
    9.     นายถวิล  วิจารณ์จักร
   10.    นายสมร  ขันบุตร
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายเพียร  สายยศ
    2.     นางบุญสืบ  ภวภูตานนท์
    3.     นางละมัย  โตหนองหว้า
    4.     นางแผง  ถามุลเลศ
    5.     นางอุษมณฑ์  บ้งกาวงษ์
    6.     นางสีดา  พารา
    7.     นางหน่อย  อ่อนบัวขาว
    8.     นางสุวรรณนา  เมาะสมาน
    9.     นางหวัน  วุฒิพันธ์
   10.    นางทองม่วย  แก้วโพธิ์
   11.    นางอ่อนสา  บุญมั่ง
   12.    นายชิษณุพงศ์  เหลืองวิริยะสิริ
   13.    นางเสงี่ยม  ศรีพารา
   14.    นายลัญชกร  ฤทธิ์ถาพรม
   15.    นางอภิญญา  รัตนฐานู
   16.    นายบุญหลาย  ผิวผ่อง
   17.    นายคูณ  อ้มสมเสพย์
   18.    นายสันทัด  อาชา
   19.    นางลำดวน  อาจวงษา
   20.    นางขาน  สอนภิรมย์
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
    2.     นายประดิษฐ์  สีคง
    3.     นางอำนวย  อนุอัน
    4.     นายประเสริฐ  อันสุริย์
    5.     นายเกษมสุข  พรหมวิอินทร์
    6.     นายปิติ  ปลื้มปรีดี
    7.     นายเสถียร   บุญตรา
    8.     นางสุชานันท์   เวียงคำ
    9.     นายสว่าง   อ่างคำ
   10.    นายประเสริฐ  พลศรีพิมพ์
   11.    นางเยาวรัตน์ ธนูสา
  ลงเมื่อวันที่ 
: 13/07/2021 เวลา  : 15:34 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 1307211534NAIE81.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save