เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนกรกฎาคม 2564

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางประมวล  ภวภูตานนท์
    2.     นายสุรพงษ์  ปิตตาทะสา
    3.     นายวรศักดิ์  ศรีโท
    4.     นายพิทักษ์  พันธนิติ
    5.     นายสมศักดิ์  จันทะกล
    6.     นายหนูเดช  แสงจันทร์
    7.     นายสุขใจ  รัตนพล
    8.     นายสวัสดิ์  แพนกลาง
    9.     นายนพดล  พลจารย์
   10.    นายตุ๊  โยธาภักดี
   11.    นายยงยุทธ  ไวบรรเทา
   12.    นายบุญช่วย  สิงห์ทอง
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     น.ส.วันทา  กางมันท์
    2.     นางเพชรคิม  แซ่จันทร์
    3.     นางกันหา  ไชยชมภู
    4.     นางชื่น  ภูเฮืองแก้ว
    5.     นางใบ  บุตรแก่นชาย
    6.     นายสงวน  ปะตินัดตัง
    7.     นายสมบูรณ์  ไชยปัดชา
    8.     นายเกษม  ฉัตรศรี
    9.     นางระเบียบ  สิงห์ธวัช
   10.    นายสุวิทย์  สีหานาท
   11.    นางประมวล  ภวภูตานนท์
   12.    นางทองใส  อันทะไชย
   13.    นางทองอ่อน  สาครสูงเนิน
   14.    นายวรศักดิ์  ศรีโท
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสุรชัย  ปินะเก
    2.     นางเหลี่ยม  อ่อนบัวขาว
    3.     นางอุดม  สุระคาย
    4.     นายกร  ช่างยันต์
    5.     นางอบเชย  โลหะบาล
    6.     นางคำพันธ์  ไชยสงเมือง
    7.     นายผดุงศักดิ์  จันทเขต
    8.     นายทองใบ  นาไทร
    9.     นายสมเพชร  พิมพ์พันธุ์
   10.    นางอาน  สีเทา
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสุนนท์  ศุภพล
    2.     นางรัชนี  ไมตรีแพน
    3.     นายไชยรัตน์  ไชยวงศ์วัฒน์
    4.     นายเฉลิมพล  เหล่าสะพาน
    5.     นายวิเชียร  ฤทธิ์สยาม
    6.     นายถวิล  วิจารณ์จักร
    7.     นางเดือน  ทัศนภักดิ์
    8.     นายไพรัตน์  ศรีมุงคุณ
    9.     นายประสิทธิ์  แก้วหานาม
   10.    นายสมร  ขันบุตร
   11.    นายใหม่  บัวสอน
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายเสถียร  บุญตรา
    2.     นางอำนวย  อนุอัน
    3.     นายเกษมสุข พรหมวิอินทร์
    4.     นายทองคำ  ราชวงศ์
    5.     นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
    6.     นายประดิษฐ์  สีคง
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางเกียง  ศรีทำบุญ
    2.     นางกรวรรณ  จันทพึ่ง
    3.     นางใบ  ภูสมมา
    4.     นายจำรัส  โยธาภักดี
    5.     นายพัฒน์  นันทะแสน
    6.     นายแสง  ปะกินำหัง
    7.     นางคำผา  คำกอง
    8.     นางเพ็ญประภา  มูลตรีประถม
    9.     นางปั่น  หาทรัพย์
   10.    นางเฉลิมศรี  สิงขรอาสน์
   11.    นายหาญณรงค์  ดวงเสนา
   12.    นางบุญศรี  ศาสตรพงษ์
   13.    นางจันทร์  ไชยช่อฟ้า
   14.    นายแสวง  ศิริพรทุม
   15.    นายบุญเลี้ยง  พลจารย์
   16.    ร.ต.ต.บุญมา  ศรีโพนทัน
   17.    นางบุญ  สิมลา
   18.    นางน้อย  คำบุญเกิด
   19.    นายทองสุก  อาสาทำ
   20.    นายอรรถชัย  เพียรธารธรรม
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     น.ส.วันทา  กางมันท์
    2.     นายสมบูรณ์  ไชยปัดชา
    3.     นายเกษม  ฉัตรศรี
    4.     นายสุรพงษ์   ปิตตาทะสา
    5.     นางประมวล   ภวภูตานนท์
    6.     นายวรศักดิ์  ศรีโท
    7.     นายพิทักษ์  พันธนิติ
    8.     นางรัตนา  ศิรินาม
  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/08/2021 เวลา  : 10:20 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 2008211020J7KVM1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save