เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนสิงหาคม 2564

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายผดุงเกียรติ  สุวรรณพัฒน์
    2.     นายแก้วกล้า  แก้วเกลื่อน
    3.     นายเคน  แสนมาโนช
    4.     นางแก้ว  พันธ์ไชย
    5.     นายธงชัย ล่อดงบัง
    6.     นายประสิทธิ์  เหล่าสุข
    7.     นายพูน  เอกวงศ์ษา
    8.     นายบุญหนา  พหลทัพ
    9.     นางนงลักษณ์  โคตรชารี
   10.    นายดวง  ไชยรงศรี
   11.    นางฉลาด  จิตวิริยานัฎฐ์
   12.    นางอุดม  ศุขหงษ์ทอง
   13.    นายสุกิจ  อินเอี่ยม
   14.    นางเพชร  แสนพินิจ
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายแสวง  เนียมจันทร์หอม
    2.     นายพิทักษ์  พันธนิติ
    3.     นางทองใบ  จันจ่าย
    4.     นายไสย  ภูสมมา
    5.     นายสมศักดิ์  จันทะกล
    6.     นายสุขใจ  รัตนพล
    7.     นายสวัสดิ์  แพนกลาง
    8.     นายนพดล  พลจารย์
    9.     นายยงยุทธ  ไวบรรเทา
   10.    นายตุ๊  โยธาภักดี
   11.    นางเรียง  ลงคำ
   12.    นายบุญช่วย  สิงห์ทอง
   13.    นายเคน  พลภูเมือง
   14.    นายผดุงเกียรติ  สุวรรณพัฒน์
   15.    นางละม่อม  แก้วจันทา
   16.    นายแก้วกล้า  แก้วเกลื่อน
   17.    นายเคน  แสนมาโนช
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางอั้ว  กางไธสง
    2.     นางยุ่น  ดีแดง
    3.     นางทองศรี  พับไธสง
    4.     นายบุญมี  มัชปะโม
    5.     นางกึ้ง  อุปนันท์
    6.     นายสนอง  ลาสุวรรณ
    7.     นายบุญยัง  ทองโท
    8.     นางสุข  ไชยหันขวา
    9.     นางสง่า  วรรณวิจิตร
   10.    นางนารี  ปอศรี
   11.    นายวิเชียร  เทียนคำ
   12.    นางบุญทิพย์  ไชยชิน
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายธีระ   ภักดิ์ภูมินทร์
    2.     นางละมุด   ณรงค์ศักดิ์
    3.     นางอำนวย   อนุอัน
    4.     นายทองคำ   ราชวงศ์
    5.     นายประดิษฐ์   สีคง
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสุบิล  ไชยกาศ
    2.     นายเกษม   ฉัตรศรี
    3.     นายปิติ  ปลื้มปรีดี
    4.     น.ส.วันทา กางมันท์
    5.     นายสมศักดิ์  วัจนะสาริกากุล
    6.     นายสมบูรณ์  ไชยปัดชา
    7.     นายสว่าง  อ่างคำ
    8.     น.ส.นงเยาว์  ทัพขวา
    9.     นางเยาวรัตน์  ธนูสา
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     ด.ต.ทองคำ  คำสิงห์
    2.     นายผา  โมกศรี
    3.     นายสุนทร  เอี่ยมวัฒนานันท์
    4.     นางลำพึง  โพธิ์ทอง
    5.     นายไมตรี วุฒิพันธ์
    6.     นายดาวเหนือ  บุรีมาศ
    7.     นางมงคล  ศรีสารคาม
    8.     นางสุข  สิมลา
    9.     นายสิทธิชัย  สนิทรัมย์
   10.    นางต่อง  กองพิมพ์
   11.    นางสวัสดิ์   โพธิ์ออน
   12.    นายธงชัย  ตุมร
   13.    นางสง่า  เจริญบุญ
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายบุญมี   บุตรราช
    2.     นายสุขใจ   รัตนพล
    3.     นายสมศักดิ์   จันทะกล
    4.     นายนพดล   พลจารย์
    5.     นายยงยุทธ   ไวบรรเทา
    6.     นายบุญช่วย   สิงห์ทอง
    7.     นายตุ๊   โยธาภักดี
    8.     นายผดุงเกียรติ   สุวรรณพัฒน์
    9.     นายแก้วกล้า   แก้วเกลื่อน
   10.    นางมณี   รัชโพธิ์
   11.    นายธงชัย   ล่อดงบัง
  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/09/2021 เวลา  : 10:30 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 0709211030LWBNY1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save