เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนกันยายน 2564

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายอุทัย  นนตะบุตร
    2.     นางถนอมศรี  อินนอก
    3.     นายน้อม  แก้วนิสัย
    4.     นายเคน  ภูแก้ว
    5.     นายสมร  โคตรสมบัติ
    6.     นายสง่า  สัมมา
    7.     นายเชาวลิต  แย้มศรีสุข
    8.     นายอภิวัฒน์  ซาเกิม
    9.     นายสันทัด  สิงหบุตร
   10.    น.ส.ผดุงพงศ์  ติณะรัตน์
   11.    นางนิตยา  ทัพเจริญ
   12.    นางเที่ยง  จันทะคาม
   13.    นางเพ็ญพิศ  ศรีประเสริฐ
   14.    นายประยงค์  รัตนพล
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางแก้ว  พันธไชย
    2.     นางคำแก้ว  ทองโคตร
    3.     นายประยงค์  ศรีสัมพันธ์
    4.     นายจำเนียร  ภักดีสุวรรณ
    5.     นายมานิจ  ดีรักษา
    6.     นางบด  ปุริทาสังข์
    7.     นายธงชัย  ล่อดงบัง
    8.     นายประสาท  มะหัด
    9.     นางพัง  คุ้มตะบุตร
   10.    นายบุญหนา  พหลทัพ
   11.    นายดวง  ไชยรงศรี
   12.    นายอุดม  สุบรรณ
   13.    นางฉลาด  จิตวิริยานัฏฐ์
   14.    นางอุดม  ศุขหงษ์ทอง
   15.    นายสุพจน์  โพธิ์แสงดา
   16.    นายสุกิจ  อินเอี่ยม
   17.    นางที  บุบผาเฮ้า
   18.    นายอุทัย  นนตะบุตร
   19.    นายน้อม  แก้วนิสัย
   20.    นายคำมุล  นิกรพล
   21.    นางถนอมศรี  อินนอก
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางกรม  ผ่องแผ้ว
    2.     นางบุษดี  สายหอม
    3.     นางอุบล  รณเรืองฤทธิ์
    4.     นายสามารถ  วรยศ
    5.     นางบุญสืบ  ภวภูตานนท์
    6.     นายเพียร  สายยศ
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางนงเยาว์   นาเพีย
    2.     นายสุบิล   ไชยกาศ
    3.     นายเกษมสุข   พรหมวิอินทร์
    4.     นายบุญมี   บุตรราช
    5.     นางสุชานันท์   เวียงคำ
    6.     นางเยาวรัตน์   ธนูสา
    7.     นายเสถียร   บุญตรา
    8.     นายปิติ   ปลื้มปรีดี
    9.     นายสว่าง   อ่างคำ
   10.    นายสมบูรณ์   ไชยปัดชา
   11.    นายสมศักดิ์  วัจนะสาริกากุล
   12.    นางสาววันทา   กางมันท์
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสุชานันท์   เวียงคำ
    2.     นายยงยุทธ  ไวบรรเทา
    3.     นายสมศักดิ์  จันทะกล
    4.     นายบุญมี  บุตราช
    5.     นางรัตนา  ศิรินาม
    6.     นายวรศักดิ์  ศรีโท
    7.     นางประมวล  ภวภูตานนท์
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางพวง  เขตชมภู
    2.     นางพุฒ  แก้วผล
    3.     นายสมชาย  สนธิประสาท
    4.     นางทองดี  สุวรรณวงศ์
    5.     นางก้อน  ปะกิคา
    6.     นางพิสมัย  บาริศรี
    7.     นายพรชัย  อำไพพร
    8.     นายลิปปพรรค์  คำแท่ง
    9.     นายสำเนียง  เนาวรัตน์
   10.    นายสุนนท์  สุภพล
   11.    นางประดับ  โพธิปฐม
   12.    นายชัยรัตน์  ไชยวงศ์รัตน์
   13.    นางบุญนาค  เรืองศรีมั่น
   14.    นางรัชนี  ไมตรีแพน
   15.    นางใคร  น้อยศรี
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางนงลักษณ์   โคตรชารี
    2.     นายดวง   ไชยรงศรี
    3.     นายสุกิจ   อินเอี่ยม
    4.     นางไพวรรณ   ภูครองจิตร
    5.     นายบุญหนา   พหลทัพ
    6.     นายอุทัย   นนตะบุตร
    7.     นางถนอมศรี   อินนอก
    8.     นายเคน   ภูแก้ว
    9.     นายสมร   โคตรสมบัติ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/10/2021 เวลา  : 11:52 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 07102111524857T1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save