เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนตุลาคม 2564

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางจันลา  สวัสดิผล
    2.     นายชื่นชัย  วรามิตร
    3.     นายชุมพร  ไชยคำ
    4.     นายพยอม  ศรีเมือง
    5.     นายทองหล่อ  นาชัยสิทธิ์
    6.     น.ส.ธนวัน  จันทศักดิ์
    7.     นางมณี  รัชโพธิ์
    8.     นายเสวก  หีบแก้ว
    9.     นายสุภาพ  เนื่องโนราช
   10.    นายเคน  ลำเหลือ
   11.    นายบุญเสริม  ตาละซอน
   12.    นายพิศาล  สีกัลยา
   13.    นายเสนีย์  ปุริสาร
   14.    น.ส.บุษยรัตน์  ปุตุรงค์
   15.    นางสารส  มูลมณี
   16.    น.ส.เรือนแก้ว  จงจิตต์
   17.    นายสถิตย์  รางศรี
   18.    นายประดิษฐ์  ศรีธิสาร
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายพรมมา  คำรินทร์
    2.     นายสมร  โคตรสมบัติ
    3.     นายประเสริฐ  หารศรีภูมิ
    4.     นายสง่า  สัมมา
    5.     นายเชาวลิต  แย้มศรีสุข
    6.     นายอภิวัฒน์  ซาเกิม
    7.     นายสันทัด  สิงหบุตร
    8.     นางนิตยา  ทัพเจริญ
    9.     นางเพ็ญพิศ  ศรีประเสริฐ
   10.    นางจันลา  สวัสดิผล
   11.    นายประยงค์  รัตนพล
   12.    นายชุมพร  ไชยคำ
   13.    นางน้อย  มหาโคตร
   14.    นายเตชภณ  เขจรไลย์
   15.    นายบุญทัน  ปาปะขำ
   16.    นายพยอม  ศรีเมือง
   17.    นายทองหล่อ  นาชัยสิทธิ์
   18.    น.ส.ธนวัน  จันทศักดิ์
   19.    นางบุญชู  ศรีสุธรรม
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางละมัย   โตหนองหว้า
    2.     นางหน่อย   อ่อนบัวขาว
    3.     นายถนอม   วันดีวงค์
    4.     นางหวัน   วุฒิพันธ์
    5.     นางยุพิน  พนิชนาพันธุ์
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางประมวล  ภวภูตานนท์
    2.     นายวรศักดิ์  ศรีโท
    3.     นายเกษม  ฉัตรศรี
    4.     นางรัตนา  ศิรินาม
    5.     นายสมศักดิ์  จันทะกล
    6.     นายตุ๊  โยธาภักดี
    7.     นายยงยุทธ  ไวบรรเทา
    8.     นายบุญช่วย  สิงห์ทอง
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2)
    - ไม่มีการจ่ายเงินสงเคราะห์
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสี สุวรรณศักดิ์
    2.     นายพุด  ใสฮาด
    3.     นายปรีชา  พิศรี
    4.     นางอนงค์  ไสยลักษณ์
    5.     นางเดือน  ทัศนภักดิ์
    6.     นายวิเชียร  ฤทธิ์สยาม
    7.     นางทองมี  ชาวพงษ์
    8.     นายไพรัตน์  ศรีมุงคุณ
    9.     นางหลอด  รักภักดี
   10.    นายทบภณ  นาคะพงษ์
   11.    นายประสิทธิ์  แก้วหานาม
   12.    นางปิ่น  กองเกิด
   13.    นายสมร  ขันบุตร
   14.    นายใหม่  บัวสอน
   15.    นายโพธิ์  วงค์สมศักดิ์
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายเคน   ลำเหลือ
    2.     นายเชาวลิต   แย้มศรีสุข
    3.     นายสง่า   สัมมา
    4.     นายสันทัด   สิงหบุตร
    5.     นางนิตยา   ทัพเจริญ
    6.     นายประยงค์   รัตนพล
    7.     นายบุญเสริม   ตาละซอน
    8.     นายชุมพร   ไชยคำ
    9.     นายวิชัย   กุลมร
   10.    นายทองหล่อ   นาชัยสิทธิ์
   11.    นางเพ็ญพิศ   ศรีประเสริฐ
   12.    นางสาวผดุงพงศ์   ติณะรัตน์
   13.    นายเสวก   หีบแก้ว
   14.    นายชื่นชัย   วรามิตร
   15.    นายอวยชัย   รัตนมนตรี
   16.    นายสุภาพ   เนื่องโนราช
   17.    นางสาวธนวัน   จันทศักดิ์
   18.    นางพานทอง   ไพรลิน
   19.    นายพิศาล   สีกัลยา
   20.    นายพละ   เชาวรัตน์
   21.    นางสาวบุษยรัตน์   ปุตุรงค์
   22.    นายเสนีย์   ปุริสาร
   23.    นางสารส   มูลมณี
  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/11/2021 เวลา  : 15:42 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 1011211542326TV1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save