เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนพฤศจิกายน 2564

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสสิระฉัตร  พันธุ์ครู
    2.     นายอ้วย  แสงไกร
    3.     นางประเพียร  กองปัญญา
    4.     นายสัญชาติ  แก้วเลิศ
    5.     นายบุญช่วย  แสนชัย
    6.     นายจำเริญ  จันทร์ศรี
    7.     นางถาด  นนท์ตรี
    8.     นายสมดี  โพธิ์พยัคฆ์
    9.     นายไตรรัตน์  แก่นผกา
   10.    นายวิโรจะโน  ชูชาติประเสริฐผล
   11.    นายบรรจง  มูลโพธิ์
   12.    นางฉลวย  โคทนา
   13.    นางจันทร์  ปะระตะโก
   14.    นางประชุมพร  คำวิแสง
   15.    น.ส.ทองทวี  ไชยวงศา
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางนาถ  ปางลีลาศ
    2.     นายเสวก  หีบแก้ว
    3.     นายจันทร์  ฉายถวิล
    4.     นายสุภาพ  เนื่องโนราช
    5.     นางพานทอง  ไพรลิน
    6.     นางทัน  ศรีหา
    7.     นายเสนีย์  ปุริสาร
    8.     น.ส.บุษยรัตน์  ปุตุรงค์
    9.     นางสารส  มูลมณี
   10.    นางบัวลุน  ไชยะดา
   11.    นางสมจิตร  บุตรคำโชติ
   12.    ร.ต.ต.สากล  อุทปา
   13.    นางจันทร์สวาท แสงฉายา
   14.    นางกุหลาบ  ไชยศรีทา
   15.    นายสถิตย์  รางศรี
   16.    นางทองนาค  ไชยสอน
   17.    นายประดิษฐ์  ศรีธิสาร
   18.    นางสสิระฉัตร  พันธุ์ครู
   19.    นายอ้วย  แสงไกร
   20.    นายบุญช่วย  แสนชัย
   21.    นายสัญชาติ  แก้วเลิศ
   22.    นางถาด  นนท์ตรี
   23.    นายพิศาล  สีกัลยา
   24.    นายจำเริญ  จันทร์ศรี
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางทองม่วย  แก้วโพธิ์
    2.     นางสุวรรณนา  เมาะสมาน
    3.     นางอ่อนสา  บุญมั่ง
    4.     นายชิษณุพงศ์  เหลืองวิริยะสิริ
    5.     นายเถียน  เวสา
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายผดุงเกียรติ  สุวรรณพัฒน์
    2.     นายแก้วกล้า  แก้วเกลื่อน
    3.     นางนงลักษณ์  โคตรชารี
    4.     นายดวง  ไชยรงศรี
    5.     นายธงชัย  ล่อดงบัง
    6.     นายสุกิจ  อินเอี่ยม
    7.     นายประสาท  มะหัด
    8.     นายนพดล  พลจารย์
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายบุญช่วย  สิงห์ทอง
    2.     นายตุ๊  โยธาภักดี
    3.     นายธงชัย  ล่อดงบัง
    4.     นายสุกิจ  อินเอี่ยม
    5.     นายประสาท  มะหัด
    6.     นายดวง  ไชยรงศรี
    7.     นายอุทัย นนตะบุตร
    8.     นางถนอมศรี  อินนอก
    9.     นายเคน  ภูแก้ว
   10.    นายสมร  โคตรสมบัติ
   11.    นายเคน  ลำเหลือ
   12.    นายสง่า  สัมมา
   13.    นายอภิวัฒน์  ซาเกิม
   14.    นางนิตยา  ทัพเจริญ
   15.    นายประยงค์  รัตนพล
   16.    นางเพ็ญพิศ ศรีประเสริฐ
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายเสรี  ตุ่ยสิมา
    2.     นางคูณ  แฝงสีคำ
    3.     นางคำใต้  โคทนา
    4.     นางทองคำ  ราชวงศ์
    5.     นางเปลี่ยน  ปัดซัง
    6.     นายโสม  รัตนเพ็ชร
    7.     นางสายยน  ทอดทอง
    8.     นางนงเยาว์  ทัพขวา
    9.     นายธีระ  ภักดิ์ภูมินทร์
   10.    นางสีดา  เถื่อนตีนกง
   11.    นายโอภาส  ถิรศิลาเวทย์
   12.    นางแตงอ่อน  โผภูเขียว
   13.    นางทองมา  วงศ์แก้ว
   14.    นายถาวร  ประทุมรุ่ง
   15.    นายบุญเริ่ม  พิมพรัตน์
   16.    นางแหล่  จันทยุทธ
   17.    นางหนู  พัฒเพ็ง
   18.    นางลี  กุลนิตย์
   19.    นางอำนวย  อนุอัน
   20.    นายประดิษฐ์  สีคง
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสถิตย์   รางศรี
    2.     นายประดิษฐ์   ศรีธิสาร
    3.     นางสสิระฉัตร   พันธุ์ครู
    4.     นางประเพียร   กองปัญญา
    5.     นายอ้วย   แสงไกร
    6.     นายบุญช่วย   แสนชัย
    7.     นายสัญชาติ   แก้วเลิศ
    8.     นางถาด   นนท์ตรี
    9.     นายจำเริญ   จันทร์ศรี
   10.    นายไตรรัตน์   แก่นผกา
   11.    นายสมดี   โพธิ์พยัคฆ์
  ลงเมื่อวันที่ 
: 23/01/2022 เวลา  : 13:53 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 2301221353DPATI1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save