เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนธันวาคม 2564

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายไพรยนต์  พันเสนา
    2.     นายวิจิตร  บุตรวงษ์
    3.     นายวีระพงษ์  ไชยทะเศรษฐ์
    4.     นายจำเนียร  รุ่งสาครทอง
    5.     นางเพ็ญลักษณ์  กงเพชร
    6.     นายทองดี  คุ้มไพทูรย์
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายบุญาบารมีภณ  ชิณราช
    2.     นายสมดี  โพธิ์พยัคฆ์
    3.     นายไตรรัตน์  แก่นผกา
    4.     นายธีรวิทย์  ธีรวัชรกร
    5.     นางสงวน  สิทธิจันทร์
    6.     นายบรรจง  มูลโพธิ์
    7.     นายก้าน  บัวนาเมือง
    8.     นางอ่อนสี  พลรัตน์
    9.     นางและ  เศษคึมบง
   10.    นายหนูกัน  ธนบุรี
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายบุญหลาย  ผิวผ่อง
    2.     นายคูณ  อัมสมเสพ
    3.     นายสันทัด  อาชา
    4.     นางลำดวน  อาจวงษา
    5.     นางขาน  สอนภิรมย์
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายอุทัย  นนตะบุตร
    2.     นางถนอมศรี  อินนอก
    3.     นายเคน  ภูแก้ว
    4.     นายสมร  โคตรสมบัติ
    5.     นายเคน  ลำเหลือ
    6.     นายสง่า  สัมมา
    7.     นายอภิวัฒน์  ซาเกิม
    8.     นายสันทัด  สิงหบุตร
    9.     นางนิตยา  ทัพเจริญ
   10.    นางเพ็ญพิศ  ศรีประเสริฐ
   11.    นางประยงค์  รัตนพล
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายชุมพร  ไชยคำ
    2.     นายวิชัย กุลมร
    3.     นางมณี  รัชโพธิ์
    4.     นางเสวก  หีบแก้ว
    5.     นายสันทัด  สิงหบุตร
    6.     นายสุภาพ  เนื่องโนราช
    7.     นายเสนีย์  ปุริสาร
    8.     นายพิศาล  ศรีกัลยา
    9.     นายทองหล่อ  นาชัยสิทธิ์
   10.    นางสารส  มูลมณี
   11.    นายเชาวลิต  แย้มศรีสุข
   12.    นางพานทอง  ไพรลิน
   13.    น.ส.บุษยรัตน์ ปุตุรงค์
   14.    น.ส.ธนวัน  จันทศักดิ์
   15.    นายสถิตย์  รางศรี
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางคำพันธ์  ไชยสงเมือง
    2.     นายเกษมสุข พรหมวิอินทร์
    3.     นางยุพิน  พนิชนาพันธุ์
    4.     นางตั้ว  ภูอ่าง
    5.     นายบุญมี  บุตราช
    6.     นายเสถียร  บุญตรา
    7.     นายปิติ  ปลื้มปรีดี
    8.     นายสว่าง  อ่างคำ
    9.     นายประเสริฐ  พลศรีพิมพ์
   10.    นายทุ่ม  ทับวิธร
   11.    นายภักดิ์พงษ์  สุขมาก
   12.    นางสุชานันท์  เวียงคำ
   13.    นางเยาวรัตน์  ธนูสา
   14.    นางอัม  ทดคุย
   15.    น.ส.วันทา  กางมันท์
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางเบญจรงค์  ศรแก้ว
    2.     นายบรรจง   มูลโพธิ์
    3.     นางสาวทองทวี ไชยวงศา
    4.     นายไพรยนต์   พันเสนา
    5.     นางประชุมพร   คำวิแสง
    6.     นายจรัส   รัตนทิพย์
    7.     นายวีระพงษ์   ไชยทะเศรษฐ์
    8.     นายยงยุทธ   ภูมิโยธา
    9.     นายจำเนียร   รุ่งสาครทอง
  ลงเมื่อวันที่ 
: 14/01/2022 เวลา  : 14:45 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 1401221445OC6AM1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save