เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนมกราคม 2565

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายประพูล  ปะเสระกัง
    2.     นางคูณ  แสนโสภาวัน
    3.     นายค่าย  ไชยศรี
    4.     นายอนุชา  ใจบุญ
    5.     นายคำบา  มาตรสงคราม
    6.     นางน้อย  วิเศษรินทอง
    7.     นายสุรพล  สิทธิจันทร์เสน
    8.     นายสมพงษ์  ฉิมพลี
    9.     นายปรัชญา  ดงงาม
   10.    นางฮอง  จารีย์
   11.    นางทองมี  สีภูแพน
   12.    นายพหล  ดีมาก
   13.    นางหนวน  คำสะอาด
   14.    นายโท  สายแสงทอง
   15.    นายถนัด  ศรีสุภาพ
   16.    นางสอน  แก้ววันทา
   17.    นายทองพูน  ปิดตาทะโน
   18.    นายสงวน  เทวะเส
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.)
    - ไม่มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ในเดือนนี้
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางเกียง  ศรีทำบุญ
    2.     นางใบ  ภูสมมา
    3.     นางกรวรรณ  จันทพึ่ง
    4.     นางทองหล่อ  แทนกอง
    5.     นางฝั่น  สิงขรเขต
    6.     นางบุญล้วน  พลศรีราช
    7.     นายพัฒน์  นันทะแสน
    8.     นายแสง  ปะกินำหัง
    9.     นายคำผา  คำกอง
   10.    นายสายัณห์  ผลาเหิม
   11.    นายสวน  ปะถานะ
   12.    นางปั่น  หาทรัพย์
   13.    นางบุญศรี  ศาสตรพงษ์
   14.    นายแสวง  ศิริพรทุม
   15.    นายหาญณรงค์  ดวงเสนา
   16.    นางบุญ  สิมลา
   17.    นางน้อย  คำบุญเกิด
   18.    นายทองสุก  อาสาทำ
   19.    นางทอง  ภวภูตานนท์
   20.    ด.ต.ทองคำ  คำสิงห์
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายชุมพร  ไชยคำ
    2.     นางมณี  รัชโพธิ์
    3.     นายเสวก  หีบแก้ว
    4.     นายเสนีย์  ปุริสาร
    5.     นายทองหล่อ  นาชัยสิทธิ์
    6.     นายพิศาล  สีกัลยา
    7.     น.ส.ธนวัน  จันทศักดิ์
    8.     นายสุภาพ  เนื่องโนราช
    9.     น.ส.บุษยรัตน์  ปุตุรงค์
   10.    นางพานทอง  ไพรลิน
   11.    นางสารส  มูลมณี
   12.    นายเชาวลิต  แย้มศรีสุข
   13.    นายประดิษฐ์  ศรีธิสาร
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2)
    - ไม่มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ในเดือนนี้
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางเคน  วาชัยยุง
    2.     นางกันหา  ไชยชมภู
    3.     นางกวี  วิบูลย์กุล
    4.     นางชื่น  ภูเฮืองแก้ว
    5.     นางใบ  บุตรแก่นชาย
    6.     นายสมบูรณ์  ไชยปัดชา
    7.     นางทองแดง  ขัติยะมาตย์
    8.     นายเกษม  ฉัตรศรี
    9.     นางหน่วง  ภูหงษ์
   10.    นางสมถวิล  รักหบุตร
   11.    นางประมวล ภวภูตานนท์
   12.    นายดำรง  อนุนาค
   13.    นายวรศักดิ์  ศรีโท
   14.    นางแต๋ว  โรจนพร
   15.    นางอุ่น  พลเหลา
   16.    นายสุรพงษ์  ปัตตาทะสา
   17.    นายแสวง  เนียมจันทร์หอม
   18.    นางทองใบ  จันจ่าย
   19.    นางจรรยา  สุมาลี
   20.    นายไสย  ภูสมมา
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายประพูล  ปะเสระกัง
    2.     นางสาวธัญนันท์  นครศรี
    3.     นายอนุชา  ใจบุญ
    4.     นายค่าย  ไชยศรี
  ลงเมื่อวันที่ 
: 14/02/2022 เวลา  : 09:54 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 14022209547A5LI1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save