เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนกุมภาพันธ์ 2565

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายประยูร  โคตรบรรเทา
    2.     นางจำปี  มะธิปะระชะตัง
    3.     นายอรุณ  ปะนัดโส
    4.     นางหนูรัตน์  อินทรวิเชียร
    5.     นางโฉมยุพิน  หนองสี
    6.     นางสายทอง  วงศ์แสน
    7.     นายหนูจีน  ศรีณรงค์
    8.     นายสมชาย  สุทธิเจริญ
    9.     นายประมวล  จันทร์สระแก้ว
   10.    นายวิลัน  จุมปาแฝด
   11.    นายอวยชัย  รัตนมนตรี
   12.    นายประเทือง  นิลคร
   13.    นายสมจิต  อรุณเรือง
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางจันทร์  ปะระตะโก
    2.     นายใบ  วรรณปะเถาว์
    3.     นางสอน  ฤทธิ์สยาม
    4.     นางทัด  ฉิมมา
    5.     นางจันเพ็ญ  รังวัดสา
    6.     นางประชุมพร  คำวิแสง
    7.     นายจรัส  รัตนทิพย์
    8.     นางทองบ่อ  พันแสง
    9.     นายไพรยนต์  พันเสนา
   10.    นางทอง  แสนคำ
   11.    นางเทา  ยอดสะเทิน
   12.    นางรำไพ  เชื้อประสาท
   13.    นางกำมา  โสภาใฮ
   14.    นางชุ่ม  แก้วมงคล
   15.    นายวีระพงษ์  ไชยทะเศรษฐ์
   16.    นายเสาร์  ชนะอรรถ
   17.    นายจำเนียร  รุ่งสาครทอง
   18.    นางภู  จันทร์สิทธิ์
   19.    นางใจ  โยธาธรณ์
   20.    นายทองวร  ดวงผมยาว
   21.    นางสุพัฒน์  อามาตย์มนตรี
   22.    นายประพูล  ปะเสระกัง
   23.    นางสอน  วงสีสา
   24.    นางลบ  วะสมบัติ
   25.    นางเวียน  สุเสนา
   26.    นายค่าย  ไชยศรี
   27.    นางทองเพชร  แสนวัง
   28.    นายอนุชา  ใจบุญ
   29.    นายสุรพล  สิทธิจันทร์เสน
   30.    นางน้อย  วิเศษรินทอง
   31.    นางฮอง  จารีย์
   32.    นายสมพงษ์  ฉิมพลี
   33.    นายปรัชญา  ดงงาม
   34.    นางหนวน  คำสะอาด
   35.    นายพหล  ดีมาก
   36.    นางปัง  จันดาหัวดง
   37.    นางสอน  แก้ววันทา
   38.    นายถนัด  ศรีสุภาพ
   39.    นางหนูจันทร์  ศรีจันทร์หล้า
   40.    นางจำปี  มะธิปะระชะตัง
   41.    นายสงวน  เทวะเส
   42.    นางโฉมยุพิน  หนองสี
   43.    นายอรุณ  ปะนัดโส
   44.    นางสายทอง  วงศ์แสน
   45.    นางบุญผิน  ศรีภาแลว
   46.    นางสมบูรณ์  เนาวสา
   47.    นางสร้อย  ตระบูรณ์
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายไมตรี  วุฒิพันธุ์
    2.     นางลำพึง  โพธิ์ทอง
    3.     นางสุข  สิมลา
    4.     นายสิทธิชัย  สนิทรัมย์
    5.     นางต่อง  กองพิมพ์
    6.     นายธงชัย  ตุมร
    7.     นางสวัสดิ์  โพธิ์ออน
    8.     นางพวง  เขตชมภู
    9.     นางพุฒ  แก้วผล
   10.    นางก้อน  ปะกิคา
   11.    นายสมชาย  สนธิประสาท
   12.    นายพรชัย  อำไพพร
   13.    นายสุนนท์  สุภพล
   14.    นายชัยรัตน์  ไชยวงศ์วัฒน์
   15.    นางบุญนาค  เรืองศรีมั่น
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายไพรยนต์  พันเสนา
    2.     น.ส.ทองทวี  ไชยวงศา
    3.     นายจรัส  รัตนทิพย์
    4.     นายจำเนียร  รุ่งสาครทอง
    5.     นายวีระพงษ์  ไชยทะเศรษฐ์
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายบรรจง  มูลโพธิ์
    2.     นางทองทวี  ไชยวงศา
    3.     นายไพรยนต์  พันเสนา
    4.     นายจรัส  รัตนทิพย์
    5.     นายวีระพงษ์  ไชยทะเศรษฐ์
    6.     นายทองวร  ดวงผมยาว
    7.     นายจำเนียร  รุ่งสาครทอง
    8.     นายประพูล  ปะเสระกัง
    9.     นายค่าย  ไชยศรี
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสมศักดิ์  จันทกล
    2.     นายสุขใจ  รัตนพล
    3.     นายสวัสดิ์ แพนกลาง
    4.     นายนพดล  พลจารย์
    5.     นายตุ๊  โยธาภักดี
    6.     นายยงยุทธ  ไวบรรเทา
    7.     นายอำพร  สอนคุณแก้ว
    8.     นายบุญช่วย  สิงห์ทอง
    9.     นายวิรัช  ลาพานิช
   10.    นายเคน พลภูเมือง
   11.    นายผดุงเกียรติ สุวรรณพัฒน์
   12.    นางละม่อม แก้วจันทา
   13.    นายธงชัย  ชิโนทัย
   14.    นายแก้วกล้า แก้วเกลื่อน
   15.    นายเคน  แสนมาโนช
   16.    นางแก้ว  พันธุ์ไชย
   17.    นายประยงค์  ศรีสัมพันธ์
   18.    นายจำเนียร ภักดีสุวรรณ
   19.    นายธงชัย  ล่อดงบัง
   20.    นางสมวงศ์  วรามิตร
   21.    นายสิน  สุขเอิบ
   22.    นายพูน  เอกวงศ์ษา
   23.    นางสมจิต  บุญประถัมภ์
   24.    นายดวง  ไชยรงศรี
   25.    นายบุญหนา  พหลทัพ
   26.    นางพัง  คุ้มตะบุตร
   27.    นางนงลักษณ์  โคตรชารี
   28.    นายส้วน  ขันโยธา
   29.    นางฉลาด  จิตวิริยานัฎฐ์
   30.    นางอุดม ศุขหงษ์ทอง
   31.    นายสุกิจ  อินเอี่ยม
   32.    นางเพชร แสนพินิจ
   33.    นายอุทัย  นนตะบุตร
   34.    นางทองใส  พลหาญ
   35.    นายคำมุล  นิกรพล
   36.    นางไพวรรณ  ภูครองจิตร
   37.    นางถนอมศรี  อินนอก
   38.    นางทองดี  จันทะนาม
   39.    นายน้อม  แก้วนิสัย
   40.    นายเคน  ภูแก้ว
   41.    นายสมร  โคตรสมบัติ
   42.    นายแก้ว  จตุรปิยะ
   43.    นายประเสริฐ  หารศรีภูมิ
   44.    นางเรียน  เหล่ารัตน์ศรี
   45.    นายสมบูรณ์  กลางพิมาย
   46.    นายเคน  ลำเหลือ
   47.    นายอวยชัย รัตนมนตรี
   48.    นายเชาวลิต  แย้มศรีสุข
   49.    นายสง่า  สัมมา
   50.    นางนิตยา ทัพเจริญ
   51.    นางเพ็ญพิศ  ศรีประเสริฐ
   52.    นางจันลา  สวัสดิผล
   53.    นายประยงค์  รัตนพล
   54.    นายชุมพร  ไชยคำ
   55.    นายทองหล่อ  นาชัยสิทธิ์
   56.    นางบุญชู  ศรีสุธรรม
   57.    นางหนูจันทร์  ศรีจันทร์หล้า
   58.    น.ส.ธนวัน  จันทศักดิ์
   59.    นางมณี  รัชโพธิ์
   60.    นางนาถ  ปางลิลาศ
   61.    นายเสวก  หีบแก้ว
   62.    นายชื่นชัย  วรามิตร
   63.    นายเสาร์  ลอดงบัง
   64.    นายพิศาล  สีกัลยา
   65.    นายเสนีย์  ปุริสาร
   66.    น.ส.บุษยรัตน์  ปุตุรงค์
   67.    นางสารส  มูลมณี
   68.    นางบัวลุน  ไชยะดา
   69.    ร.ต.ต.สากล  อุทปา
   70.    นางจันทร์สวาท  แสงฉายา
   71.    นายสถิตย์  รางศรี
   72.    นายคำตา  สุวรรณโสภา
   73.    นายประดิษฐ์  ศรีธิสาร
   74.    นางเลี้ยม  พรมโสม
   75.    นางสสิรฉัตร  พันธุ์ครู
   76.    นายเส็ง  เหลืองทอง
   77.    นายอ้วย  แสงไกร
   78.    นายอำพล  เดชชัย
   79.    นางประเพียร  กองปัญญา  
   80.    นายบุญช่วย  แสนชัย
   81.    นายสัญชาติ  แก้วเลิศ
   82.    นายจำเริญ  จันทร์ศรี
   83.    นางถาด  นนท์ตรี
   84.    นายสมดี  โพธิ์พยัคฆ์
   85.    นายไตรรัตน์  แก่นผกา
   86.    นายธีรวิทย์  ธีรวัชรกร
   87.    นายก้าน  บัวนาเมือง
   88.    นายบรรจง  มูลโพธิ์
   89.    นางทองดา  มะลาศูณย์
   90.    นางและ  เศษคึมบง
   91.    นายหนูกัน  ธนบุรี
   92.    นางอ่อนสี  พลรัตน์
   93.    นางจันทร์  ปะระตะโก
   94.    นางประชุมพร  คำวิแสง
   95.    นางฉลวย  โคทนา
   96.    นายใบ  วรรณปะเถาว์
   97.    นางสอน  ฤทธิ์สยาม
   98.    นายอูลอว์  ไฮวาน คอมสโวเกะ
   99.    นางทัด  ฉิมมา
  100.    นายบุญสม  ปาปะไพ
  101.    นางทองทวี  ไยวงศา
  102.    นางทองบ่อ  พันแสง
  103.    นายไพยนต์  พันเสนา
  104.    นางทัศน์  แสงบุญ
  105.    นางเทา ยอดสะเทิน
  106.    นางรำไพ  เชื้อประสาท
  107.    นางกำมา  โสภาใฮ
  108.    นางสง่า  นิตยารส
  109.    นางเลี้ยง  นนตรี
  110.    นายวีระพงษ์  ไชยทะเศรษฐ์
  111.    นายเสาร์  ชนะอรรถ
  112.    นายจำเนียร รุ่งสาครทอง
  113.    นางใจ  โยธาธรณ์
  114.    นางเพ็ญลักษณ์  กงเพชร
  115.    นายประพูล  ปะเสระกัง
  116.    นางสมัย  วรรณปะเก
  117.    นายทองวร  ดวงผมยาว
  118.    นางสีดา  ลาโสเล
  119.    นางลบ  วะสมบัติ
  120.    นายคูณ  บุดทะสี
  121.    นางคูณ  แสนโสภาวัน
  122.    นายบุญ  ศรีเมือง
  123.    นางทองเพชร แสงวัง
  124.    นายอนุชา  ใจบุญ
  125.    นายค่าย  ไชยศรี
  126.    นายคำบา มาตรสงคราม
  127.    นายสง่าฐฐีภูมิ ไตรสรลักษณ์
  128.    นางน้อย วิเศษรินทอง
  129.    นายสุรพล สิทธิจันทร์เสน
  130.    นางกรรณิกา  อามาตย์มนตรี
  131.    นายสมพงษ์  ฉิมพลี
  132.    นายปรัชญา  ดงงาม
  133.    นางฮอง  จารีย์
  134.    นางหนวน  คำสะอาด
  135.    นายพหล  ดีมาก
  136.    นางผาย  คุ้มหินลาด
  137.    นางบัง  จันดาหัวดง
  138.    นายสุนทร ไชยโยราช
  139.    นางสอน  แก้ววันทา
  140.    นายสมบูรณ์  ตรีวิเศษ
  141.    นายทองพูน  ปิดตาทะโน
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสุรพล  สิทธิจันทร์เสน
    2.     นายสมพงษ์  ฉิมพลี
    3.     นายปรัชญา  ดงงาม
    4.     นายพหล  ดีมาก
    5.     นายทองพูล  ปิดตาทะโน
    6.     นายอรุณ  ปะนัดโส
    7.     นายสงวน  เทวะเส
    8.     นายถนัด  ศรีสุภาพ
    9.     นายประยูร  โคตรบรรเทา
   10.    นางโฉมยุพิน  หนองสี
   11.    นางสายทอง  วงศ์แสน
   12.    นายสุจินต์  แสงไกร
   13.    นายหนูจีน  ศรีณรงค์
   14.    นายสมชาย  สุทธิเจริญ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/03/2022 เวลา  : 13:54 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 0903221354TH2ND1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save