สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
QR Code : แฟนเพจเฟสบุ๊ค

 
นายปราการ เจริญสุรสกล ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ


 
นายสุวรรณ นนสีลาด ตำแหน่ง : ผู้จัดการ


 
นายโอสถ ศริสิทธิ์ ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการเงินกู้


 
นายสมยศ พรเพ็ง ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์


 
นายสุมิตร สมศรี ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสวัสดิการ


 
นายประภาส ทัตติวงษ์ ตำแหน่ง : ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ