Facebook หน้าแรก | มีข่าวอะไรใหม่|บุคลากร|ข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์ |วารสารสหกรณ์ |ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่ view 2112800 View view 3.238.49.228 rss feed


 
 ชื่อ :   นายสุวรรณ นนสิลาด   ตำแหน่ง :   ผู้จัดการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   093-3200202
E - Mail :  
ชื่อ :   นางเพ็ญศรี แสนศักดิ์   ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   093-3195445
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นางมธุรส ชิณช่าง   ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   093-3195454
E - Mail :  mtc_coop@gmail.com
ชื่อ :   นางมยุรา แก้ววันทา   ตำแหน่ง :   หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   093-3195454
E - Mail :  mtc_coop@hotmail.com
ชื่อ :   นางศิริทรัพย์ จูมทอง    ตำแหน่ง :   หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  mtc_coop@hotmail.com
ชื่อ :   นางปณิตา พละกุล   ตำแหน่ง :   หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   093-3195115
E - Mail :  mtc_coop@hotmail.com
ชื่อ :   นายวิรัช ตรีเดช   ตำแหน่ง :   หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นางทองภัก เพชรกอง   ตำแหน่ง :   หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   061-0191114
E - Mail :  mtc_coop@hotmail.com
ชื่อ :   นายไชยศิริ แสงไชยราช   ตำแหน่ง :   หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   093-3200066
E - Mail :  mtc_coop@hotmail.com
ชื่อ :   นายอธิวัฒน์ วัฒนบุตร   ตำแหน่ง :   หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   093-3191114
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นายปรัชญา คำชาย   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   061-0191114
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นางจิรพร คำชาย   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   ฝ่ายทะเบียน หุ้น-หนี้และกฎหมาย  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   093-3200066
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นางกาญจน์ชุดา ฆารละออง   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นายวีรชน แก่นตาเนียม   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นายสิชล แพร่กิจธรรมชัย   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นางวัลลภา ประสีระตา   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   093-3201414
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นางสาวอาภาภรณ์ แสนเจ๊ก   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   093-3205353
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นายพรเทพ พิสิษฐพงศ์   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   ฝ่ายสินเชื่อ  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   0933205353
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นางสาวศิริญญา หานะพันธ์   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   061-0191114
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นางสาวแสงเดือน เจริญใจ   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   093-3195115
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นายศุภกฤต อาระลา   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   093-3205353
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นางสาวกนกพร ใจสุข   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   093-3200066
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นายอนันต์ รัตนพร   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   061-0191114
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นางสาวณัชญา พลเรือง   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นางสาวสุพัตรี วงศ์วอ   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   จังหวัดมหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   043-711557 ต่อ 104
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวเสาวลักษณ์ เสริมศรี   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   จังหวัดมหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   043-711557 ต่อ 106
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวปิยวรรณ คนเพียร   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   จังหวัดมหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   043-711557 ต่อ 106
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางวิชุดา วิริยะขันติกกุล   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวยุภาวรรณ จันทบุรี   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางภัสธิมนต์ สีอำนวยพงษ์   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวกวิตา ขันสาลี   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางเยาวดี เหล่าพาชี   ตำแหน่ง :   พนักงานบริการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นางวงเดือน ทศช่วย   ตำแหน่ง :   พนักงานบริการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นายสมนึก ปัตถามา   ตำแหน่ง :   พนักงานบริการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นายกิตติพงษ์ นาถเหนือ   ตำแหน่ง :   พนักงานบริการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นายสมเพียร หาฉวี   ตำแหน่ง :   พนักงานบริการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com
ชื่อ :   นายภูเบศ หาฉวี   ตำแหน่ง :   พนักงานบริการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   มหาสารคาม
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  pr_mkttc@gmail.com

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- มีอะไรใหม่
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- สวัสดิการ สมาชิกเสียชีวิต

- วารสารสหกรณ์
- ผู้ดูแลระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
เลขที่ 1102/6 ถ.สมถวิลราษฏร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ : (043) 711557 , โทรสาร : (043) 722731
ติดต่อผู้ดูแล prmkttc@gmail.com
Facebook    rss feed

ค้นหาผ่าน Google  Click Search !