เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน มิถุนายน 2563

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายบุญทัน  อักษรพัน
    2.     นางเฉลา  จรูญแสง
    3.     นายสุรีย์  ดรศรีจันทร์
    4.     นายอนุกูล  ศิริมาลา
    5.     นายสุวิชัย  มัธยมนันท์
    6.     นายไพบูลย์  ยอดยิ่ง
    7.     นายดี  สีเผือก
    8.     นางสุรีย์รัตน์  สังหมื่นเม้า
    9.     นายชัยณรงค์  ชมภูคำ
   10.    นายวาสน์  ไปบน
   11.    นางนวลเพ็ญ  ทะวิลา
   12.    นายสมจิตร  อันทะคำภู
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายไพบูลย์  ยอดยิ่ง
    2.     นายดี  สีเฝือก
    3.     นายจิตติ  อรรคเศรษฐัง
    4.     นางทองดี  ชุบสุวรรณ
    5.     นายพร  สีระบุตร
    6.     นางนวลเพ็ญ  ทะวิลา
    7.     นางหงษ์  คณะเวทย์
    8.     นายวาสน์  ไปบน
    9.     นายชัยณรงค์  ชมภูคำ
   10.    นางสุรีย์รัตน์  สังหมื่นเม้า
   11.    นางสมสา  ภาระบาล
   12.    นายโกศล  ช่ำชอง
   13.    นางสมใจ  อัปมระกา
   14.    นางทองดี  แสงตะวัน
   15.    นายสรายุธ  ภัทรโกศล
   16.    นางพยอม  พิมพิสนธ์
   17.    นางทา  วิริยะ
   18.    นางจูมศรี  จำปาบุญ
   19.    นายโกสินทร์  ไชยเทพา
   20.    นายวีระพันธ์  เทพจันทร์
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางศุภร   ภิรมย์
    2.     นายณรงค์   แฝงสีคำ
    3.     นางสุวคนธ์   พลเสน
    4.     นางสมจิต   อันทรัตน์
    5.     นางผา   ทบหลง
    6.     นายดี   โคบุตรี
    7.     นายสุรชาติ   ผิวจินดา
    8.     นายเส็ง   แสนจันดา
    9.     นางจันสี   ปะนันโต
   10.    นายสมจิต   ทิพยชาติ
   11.    นายลินทอง   วิปัชชา
   12.    นางเปื่อง   การะน้อย
   13.    นายชัยชาญ   เศษสรรพ์
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายไพบูลย์   ยอดยิ่ง
    2.     นางนวลเพ็ญ   ทะวิลา
    3.     นางสุรีย์รัตน์   สังหมื่นเม้า
    4.     นายชัยณรงค์   ชมภูคำ
    5.     นายดี   สีเผือก
    6.     นายวาสน์   ไปบน
    7.     นายโกศล   ช่ำชอง
    8.     นายโกสินทร์   ไชยเทพา
    9.     นายวีระพันธ์   เทพจันทร์
   10.    นายจำลอง   ทศแก้ว
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายโกศล   ช่ำชอง
    2.     นายบุญโฮม   พรมมา
    3.     นายไพบูลย์   ยอดยิ่ง
    4.     นายดี   สีเผือก
    5.     นายชัยณรงค์   ชมภูคำ
    6.     นายโกสินทร์   ไชยเทพา
    7.     นางสุรีรัตน์   สังหมื่นเม้า
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายชัยชาญ  สาพิมาน
    2.     นางมณีจันทร์  สารปรัง
    3.     นางแถม  ปั้นอยู่
    4.     นายนาค  นันทา
    5.     นางประมวลทรัพย์ ประทุมขำ
    6.     นางศิวาพร  คำศิริรักษ์
    7.     นายอริย์ธัช  ชมภู
    8.     นายธรรมศักดิ์  ปทุมทิพย์
    9.     นางเพ็ญศรี  วรรณปะเก
   10.    นายทองศรี  รักษาภักดี
   11.    นางเรียน  ไชยสงคราม
   12.    นางเลื่อน  ภานุรักษ์
   13.    นางเสงี่ยม  อาจอารี
   14.    นายประพันธ์  นินทะราช
   15.    นางค้วน  หลักคำ
   16.    นายสมดี  เหล่าสมบัติ
   17.    นางกัญญารัตน์  ทิพแสง
   18.    นายอภินันท์  ปัญญาศรี
   19.    นายวิเชียร  บุตรสมบัติ
   20.    นางบุญมี  มาตเลิง
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายโกศล   ช่ำชอง
    2.     นายไพสิฐ   ภูคงน้ำ
    3.     นายโกสินทร์   ไชยเทพา
    4.     นายวีระพันธ์   เทพจันทร์
    5.     นายจำลอง   ทศแก้ว
  ลงเมื่อวันที่ 
: 24/06/2020 เวลา  : 09:30 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 2406200930AWFOK1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save