เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน กรกฎาคม 2563

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางมนูญ   ยุทธมูลตรี
    2.     นายโกสินทร์   ไชยเทพา
    3.     นางทองดี   แสงตะวัน
    4.     นายวีระพันธ์   เทพจันทร์
    5.     นางเพ็ง   ศรีรักษา
    6.     นางพร   ชีวาจร
    7.     นายเศรณี   วงศ์คำจันทร์
    8.     นายจำลอง   ทศแก้ว
    9.     นางมะลิทอง   บารพรม
   10.    นายโกศล   ช่ำชอง
   11.    นายฉัตรพรมรินทร์   สืบโมรา
   12.    นางมูลทา   แย้มศรีสุข
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายหนู   สมศรี
    2.     นางพร  ชีวาจร
    3.     นายจำลอง   ทศแก้ว
    4.     นายเศรณี   วงศ์คำจันทร์
    5.     นางบุญถิ่น   สีเทา
    6.     ด.ต.สมดี   ภาชนะวรรณ
    7.     นางมะลิทอง   บารพรม
    8.     นายวิญ   วิญญาสุข
    9.     นายไพบูลย์   ศรีรัง
   10.    นางหา   เทพคำ
   11.    นางดวงใจ   เดชบุรัมย์
   12.    นายฉัตรพรมรินทร์   สืบโมรา
   13.    นางสิ่ม   สิงห์พันธ์
   14.    พ.อ.อ.ปรีชา   ต่างมงคล
   15.    นางยอ   สิงห์ศรีโว
   16.    นางเกณฑ์   ผาบุดลา
   17.    นางดอกไม้   ฤทธิ์ภาพรม
   18.    นางมูลทา   แย้มศรีสุข
   19.    นางประทุมมา   ชมเชี่ยวชาญ
   20.    นายบุญส่ง   แสงแก่นเพ็ชร
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายเมฆ   สุคะโต
    2.     นายสังวรณ์   บุตรา
    3.     นางกาสม   ประกิระนะ
    4.     นางจันทร์   กุลแดง
    5.     นางแสง   รัตจันทอง
    6.     นายเกี๊ยก   รัฐการวิวัฒน์
    7.     นายสวัสดิ์   พรมแพน
    8.     นายชัยชาญ   นามบุดดี
    9.     นายสังคม   วงษ์นอก
   10.    นางบุ่น   แสนวงษ์
   11.    นายหนูเทียน   พันธุ์ยางน้อย
   12.    นายคมสัน   หลาบคำ
   13.    นางเมือง   ลีหล้าน้อย
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายไพบูลย์   ศรีรัง
    2.     นายฉัตรพรมรินทร์   สืบโมรา
    3.     พ.อ.อ.ปรีชา   ต่างมงคล
    4.     นายชุมพร   ทูโคกกรวด
    5.     นายเอี่ยม   ไชยคำภา
    6.     นางจงจิต   สมจิตร
    7.     นายสม   หล่อวัตร
    8.     นายสำนวน   เนาวรัตน์
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายวีระพันธ์   เทพจันทร์
    2.     พ.อ.อ.ปรีชา   ต่างมงคล
    3.     นายชุมพร   ทูโคกกรวด
    4.     นายไพบูลย์   ศรีรัง
    5.     นายจำลอง   ทศแก้ว
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสายทอง  วรรณวาศ
    2.     นางกา  ปัดสำราญ
    3.     นายชบา  มารอด
    4.     นางรินนภา  มิทราวงศ์
    5.     นางสวย  ช่างยันต์
    6.     นางแดง  กิจจิว
    7.     นายประสิทธิ์  สีใส
    8.     นางปาน  พันลา
    9.     นางโสภา  ไชยวงษา
   10.    นยทองแดง  ฤทธิ์สยาม
   11.    นายเครื่อง  มนตรี
   12.    นายเสมา  เตี้ยเนตร
   13.    นางจำปี  คำพระ
   14.    นางมี  เวียงคำ
   15.    นายเคน  ดรพล
   16.    ร.ต.สมพงษ์  แก้วเตือนจิตร
   17.    นายชู  อัปมรกัง
   18.    นายสุดที  ชินเนหันหา
   19.    นายเอี่ยม  สีโยแก้ว
   20.    นางกอน  เสริมทรง
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายหนุมาน   ภาแกดำ
    2.     นายฉัตรพรมรินทร์   สืบโมรา
    3.     นายไพบูลย์   ศรีรัง
    4.     พ.อ.อ.ปรีชา   ต่างมงคล
    5.     นายชุมพร   ทูโคกกรวด
    6.     นายเอี่ยม   ไชยคำภา
    7.     นางทองสุข   โสภารัตน์
    8.     นายชัยณรงค์   ชมภูคำ
    9.     นายทองมา   เหล่าเจริญ
   10.    นายสม   หล่อวัตร
   11.    นายสำนวน   เนาวรัตน์
   12.    นางจงจิต   สมจิตร
   13.    นายบรรหาญ   สุขขี
  ลงเมื่อวันที่ 
: 31/07/2020 เวลา  : 16:09 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 3107201609ALJXH1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save