เรียน 
สมาชิกสหกรณ์มหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือน กันยายน 2563

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสอบ   จันทองพะเนา
    2.     นายเก่ง   ตลาดธานี
    3.     นายเรืองเดช   พวงศรีคุณ
    4.     นางศิริกุล   วิมูลอาจ
    5.     นายอำ   แสงประเวช
    6.     นายประยุทธ   พลขาน
    7.     นายเรืองชัย   ปนะภูเต
    8.     นางเหมือน   แอบอิง
    9.     นางวัลลภา   บุญหล้า
   10.    นายสิงห์   กาลธิษา
   11.    นายสุปัน   กองทอง
   12.    นายพิมล   แก้วพะเนาว์
   13.    นางมยุรี   สุวรรณกูฎ
   14.    นางพิมพา   มัชปะโม
   15.    นางสายสมร   บุญญาสถิตย์
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายแสน   ดวงลิดี
    2.     นางบุญล้อม   สายสุวรรณ
    3.     นายอำ   แสงประเวช
    4.     นายเรืองชัย   ปนะภูเต
    5.     นายประยุทธ   ขานพล
    6.     นายพิมพ์   แสนตรี
    7.     นางเหมือน   แอบอิง
    8.     นายสิงห์   กาลธิษา
    9.     นายอำนวย   บาริศรี
   10.    นางต่วน   ประจุดทะศรี
   11.    นายสุปัน   กองทอง
   12.    นายพิมล   แก้วพะเนาว์
   13.    นางมยุรี   สุวรรณกูฏ
   14.    นายสุรพงษ์   สิมลาโคตร
   15.    นางพิมพา   มัชปะโม
   16.    นายลบ   จาระนัย
   17.    นายทวี   ไชยรัตน์
   18.    นางสายสมร   บุญญาสถิตย์
   19.    นางอุดม   สีอัคฮาต
   20.    นายสุนัย   เลขกลาง
   21.    น.ส.ทัศนีย์   พรหมแดน
   22.    นางทอง   สีวังลาศ
   23.    นางทองมา   แสงซ้าย
   24.    นางพรรณี   ชินวิศวกร
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสุดดี   เอื้อราษฎร์
    2.     นายสงวน   ศรีเจริญ
    3.     นางนวล   มหาพรหม
    4.     นางมะลิ   จันทร์ภักดิ์
    5.     นายนิพนธ์   ชิณแสน
    6.     นางโจม   บรรเทา
    7.     นางพรรณศรี   จันทร์ศรี
    8.     นางส่วย   บัวสาย
    9.     นางแก้ว   กันทรสมบูรณ์
   10.    นางเฉลา   จรูญแสง
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสุรัตน์   โสมเกียรติตระกูล
    2.     นายปรีชา   อ่อนสองชั้น
    3.     นายแสงดาว   ศิริโยธา
    4.     นายชัยพัฒน์   บัวคำ
    5.     นางทองคำ   ธีรภัคสิริ
    6.     นายชะลอ   รัตนสีหา
    7.     นายปัญญา   อันทรินทร์
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสม  หล่อวัตร
    2.     นางจงจิต  สมจิตร
    3.     นางทองสุข  โสภารัตน์
    4.     นายบรรหาญ  สุขขี
    5.     นายจรัส  บุตรแสนคม
    6.     นางทองเติม  ดาแก้ว
    7.     นายสวัสดิ์  ชัยไธสง
    8.     นายแสงดาว  ศิริโยธา
    9.     นายชะลอ  รัตนสีหา
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายจำเนียร   มะโรงรัตน์
    2.     นายทัศน์   สิงหรณ์
    3.     นางทองเข้ม   ฤทธิสิงห์
    4.     นายบุญสม   ปลายขอก
    5.     นายถวิล   ภูดินทราย
    6.     นายฤทธิ์   บุญเผิ่ง
    7.     นายบุญเลิศ   นีรขันธ์
    8.     นางทองอินทร์   อุปชาบาล
    9.     นายสมัย   สุดจริง
   10.    นายลาน   รินไธสง
   11.    นายณรงค์   แฝงสีคำ
   12.    นางศุภร   ภิรมย์
   13.    นางพวง   บุญลอด
   14.    น.ส.บุบผา   นนทสี
   15.    นางจันทนา   มาคิน
   16.    นางสมจิต   อันทรัตน์
   17.    นางสุวคนธ์   พลเสน
   18.    นายมงคล   สิทธิสาร
   19.    นายบุญมี   โพธิ์สิงห์
   20.    นายสุรชาติ   ผิวจินดา
   21.    นายสมจิต   ทิพยชาติ
   22.    นายเสรี   ไชยปัญหา
   23.    นางสอิ้ง   วิเศษทอง
   24.    นางเปื่อง   การะน้อย
   25.    นายหนุมาน   ภาแกดำ
   26.    นายเส็ง   แสนจันแดง
   27.    นายชัยชาญ   เศษสรรพ์
   28.    นายศุภชัย   คามภู
   29.    นายทองพิศ   จรรยา
   30.    นางหงษ์   สารมาคม
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายแสงดาว   ศิริโยธา
    2.     นายชลอ   รัตนสีหา
    3.     นางทองคำ   ธีรภัคสิริ
    4.     นายชัยพัฒน์   บัวคำ
    5.     นางวัลลภา   บุญหล้า
    6.     นายปัญญา   อันทรินทร์
    7.     นายเก่ง   ตลาดธานี
    8.     นายเรืองเดช   พวงศรีคุณ
    9.     นางศิริกุล   วิมูลอาจ
   10.    นายประยุทธ   ขานพล
  ลงเมื่อวันที่ 
: 30/09/2020 เวลา  : 10:37 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 3009201037WMF9N1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save