เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนพฤศจิกายน 2563

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางหล่อน  ดรหมั่น
    2.     นายสุวิทย์  วิลาลัย
    3.     นางสมเกียรติ  พยุหะ
    4.     นายสมศักดิ์  ไชยทะเศรษฐ์
    5.     นายสิงห์ทอง  วิชาธรรม
    6.     นางปภากิจ  ฟูเฟื่อง
    7.     นายไชยจิตต์  มัคถาปะกา
    8.     นายหนู  ปินะกาพัง
    9.     นางแก่นจันทร์  จันทจร
   10.    นายประสาท  จันทมูล
   11.    นางฉวีวรรณ  ระวิหังโส
   12.    นายดาว  วงษ์ละคร
   13.    นายประดิษฐ์  อุทัยดา
   14.    นางหนุน  นิลตา
   15.    นายหนูจันทร์  ยศเฮือง
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายคำดี  วงค์นากลาง
    2.     นางแก่นจันทร์  จันทจร
    3.     นางเชื้อน  ไชยะ
    4.     นายประสาท  จันทมูล
    5.     นางนารี  สิงหจันทร์
    6.     นางสมดี  ศิริกิจ
    7.     นายทองดี  บรรหารักษ์
    8.     นางสมศรี  ลาดเหลา
    9.     นางฉวีวรรณ  ระวิหังโส
   10.    นางคำหมื่น  มาศงามเมือง
   11.    นางรำไพ  เจริญศิริ
   12.    นางหนุน  นิลตา
   13.    นางพา  คุณแสง
   14.    นายประจักษ์  ดวงชัยเงิน
   15.    นายหนูจันทร์  ยศเฮือง
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางหงส์   คณะเวทย์
    2.     นางสมสา   ภาระบาล
    3.     นายโกศล   ช่ำชอง
    4.     พ.ต.ท.ทองใบ   ศรีสุนะ
    5.     นางสมใจ   อัปมระกา
    6.     นางทองดี   แสงตะวัน
    7.     นางมนูญ   ยุทธมูลตรี
    8.     นางสัมฤทธิ์   สอนภิรมย์
    9.     นายโกสินทร์   ไชยเทพา
   10.    นางจูมศรี   จำปาบุญ
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางอุดม  สีอัคฮาต
    2.     น.ส.ทัศนีย์  พหรมแดน
    3.     นายสุนัย  เลขกลาง
    4.     นางทองมา  แสงซ้าย
    5.     นางพรรณี  ชินวิศวกร
    6.     นายวัชะวงศ์  ชูวงศ์เลิศ
    7.     นายสุเทพ  โทอุดทา
    8.     นางชุมพร  ปะละฤทธิ์
    9.     นางสมเกียรติ  พยุหะ
   10.    นายสุวิทย์  วิลาลัย
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     น.ส.ทัศนีย์  พหรมแดน
    2.     นางทองมา  แสงซ้าย
    3.     นายสุเทพ  โทอุดทา
    4.     นางพรรณี  ชินวิศวกร
    5.     นางชุมพร  ปะละฤทธิ์
    6.     นายทวี  ไชยรัตน์
    7.     นายสุนัย  เลขกลาง
    8.     นายสุวิทย์  วิลาลัย
    9.     นายวัชะวงศ์  ชูวงศ์เลิศ
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสมจิตร  กองเกิด
    2.     นางมาลี  ราชบุรี
    3.     นายสมาน  สอนทะเดช
    4.     นายสวัสดิ์  หลงพิมาย
    5.     นางสมร  ลมสมบุตร
    6.     นายจันทร์  สีลาโคตร
    7.     นายจิตติ  อรรคเศรษฐัง
    8.     นายอำพล  ไชยภักดี
    9.     นายเสงี่ยม  สุขสงค์
   10.    นายประหยัด  สิงห์ขรณ์
   11.    นายสงวน  ศรีเจริญ
   12.    นางนวล  มหาพรม
   13.    นางมะลิ  จันทร์ภักดิ์
   14.    นางสุดดี  เอื้อราษฎร์
   15.    นายเซ็ง  ม่วงจำปา
   16.    นางปราณี  กานุมาร
   17.    นายนิพนธ์  ชิณแสน
   18.    นางโจม  บรรเทา
   19.    นางพรรณศรี  จันทร์ศรี
   20.    นางหนู  สีตะ
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายสุเทพ   โทอุดทา
    2.     นางชุมพร   ปะละฤทธิ์
    3.     นางสมเกียรติ   พยุหะ
    4.     นายสุวิทย์   วิลาลัย
    5.     นายสมศักดิ์   ไชยทะเศรษฐ
    6.     นายสิงห์ทอง   วิชาธรรม
    7.     นายประสาท   จันทมูล
  ลงเมื่อวันที่ 
: 30/11/2020 เวลา  : 16:22 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 30112016228TGWA1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save