เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนธันวาคม 2563

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายบุญสาร  รุ่งวงษ์
    2.     นายประจักษ์  ดวงชัยเงิน
    3.     นายปกาศิต  สะตะ
    4.     นายประสิทธิ์  โคตรสาร
    5.     นายบุญเพิ่ม  สารผล
    6.     นายวรายุทธ  ยศภูมิ
    7.     นายโกวิท  โคตรไกรสร
    8.     นางอำนวย  โนนทิง
    9.     นายสมพงษ์  พลสุวรรณ
   10.    นายพูล  สุยอย
   11.    นายสมจิตร  กองเกิด
   12.    นางเพลินจิตร์  มาตรแก้ว
   13.    นางสาวณัฐรดา  แทนรินทร์
   14.    นางสมศรี  ศรีสระน้อย
   15.    นายชวลิต  ดรรักษา
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) ไม่มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ภายในเดือน
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายวีระพันธ์  เทพจันทร์
    2.     นายหนู  สมศรี
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) ไม่มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ภายในเดือน
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายประดิษฐ์  อุทัยดา
    2.     นายสิงห์ทอง  วิชาธรรม
    3.     นายประจักษ์  ดวงชัยเงิน
    4.     นายสมศักดิ์  ไชยทะเศรษฐ์
    5.     นางสมเกียรติ  พยุหะ
    6.     นายไชยจิตต์  มัดถาปะกา
    7.     ดต.ชูศิลป์  ศิริเดช
    8.     นางฉวีวรรณ  ระวิหังโส
    9.     นายประสิทธิ์  โคตรสาร
   10.    นายสิงห์ทอง  ศิลป์ประกอบ
   11.    นายพูล  สุยอย
   12.    นายโกวิท  โคตรไกรสร
   13.    นายชวลิต  ดรรักษา
   14.    นายสมพงษ์  พลสุวรรณ
   15.    นายบุญเพิ่ม  สารพล
   16.    นายสุรชัย  ปีนะเก
   17.    นายณรงค์กร  ดีหลี
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) ไม่มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ภายในเดือน
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางฉวีวรรณ  ระวิหังโส
    2.     นายประจักษ์  ดวงชัยเงิน
    3.     นายประดิษฐ์  อุทัยดา
    4.     นายไชยจิตต์  มัดถาปะกา
    5.     นางอรทัย  เพิ่มศรี
    6.     นายบุญเพิ่ม  สารผล
    7.     นายประสิทธิ์  โคตรสาร
    8.     นายสิงห์ทอง  ศิลป์ประกอบ
    9.     นายโกวิ  โคตรไกรสร
   10.    นายวรายุทธ  ยศภูมิ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/01/2021 เวลา  : 10:42 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 04012110429PCYK1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save