เรียน 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  เรื่อง สวัสดิการผู้เสียชีวิต เดือนกุมภาพันธ์ 2564

  เนื้อหาโดยย่อ / รายละเอียดข้อมูล :
      

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายคำผา  คำกอง
    2.     นางเพ็ญประภา  มูลตรีประถม
    3.     นางปั่น  หาทรัพย์
    4.     นายหาญณรงค์  ดวงเสนา
    5.     นางบุญศรี  ศาสตรพงษ์
    6.     นายแสวง  ศิริพรทุม
    7.     นางทอง  ภวภูตานนท์
    8.     นายบุญเลี้ยง  พลจารย์
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ส.ค.ม.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายมาก  รักษาภักดี
    2.     นายบุญเลิศ  ลาดนาเลา
    3.     นายประยูร  ยิ่งยืน
    4.     นางเสวิน  สวนประดิษฐ์
    5.     นางเอี้ยง  สมสงวน
    6.     ด.ต.ชูศิลป์  ศิริเดช
    7.     นายประสิทธิ์  โคตรสาร
    8.     นายณรงค์กร  ดีหลี
    9.     นางดนตรี  ศรีสุรัติกรกุล
   10.    ด.ต.ณรงค์ฤทธิ์  อินทรศิลา
   11.    นางจันสี  วรรณปะโพธิ์
   12.    นางอ้วน  ศีลคุณ
   13.    นางเสน  ลาภมาก
   14.    นายวรายุทธ  ยศภูมิ
   15.    นางเลื่อน  อินทรกลาง
   16.    นายโกวิท  โคตรไกรสร
   17.    นางอำนวย  โนนทิง
   18.    นายสมพงษ์  พลสุวรรณ
   19.    นางจันดี  แสนชัย
   20.    นางสม  มณีทัพ
   21.    นายพูล  สุยอย
   22.    นายชวลิต  ดรรักษา
   23.    นางน้อย  นิรงบุตร
   24.    นายสุรชัย  ปินะเก
   25.    นางเหลี่ยม  อ่อนบัวขาว
   26.    นางพวง  ชนะบุญ
   27.    นางหนูคล้าย  อ่อนสา
   28.    นายผดุงศักดิ์  จันทเขต
   29.    นายสมเพชร  พิมพ์พันธ์
   30.    นางอั้ว  กางไธสง
   31.    นางยุ่น  ดีแดง
   32.    นางทองศรี  พับไธสง
   33.    นายเลิศ  ชุมแสง
   34.    นายสนอง  ลาสุวรรณ
   35.    นายมาโนช  อุ่นช่วง
   36.    นางสุข  ไชยหันขวา
   37.    นางนารี  ปอศรี
   38.    นางบุญทิพย์  ไชยชิน
   39.    นายสามารถ  วรยศ
   40.    นายจำเริญ  เพชรกอง
   41.    นางพัง  ดวงจันทร์โชติ
   42.    นางทองม่วย  แก้วโพธิ์
   43.    นางบุญสืบ  ภวภูตานนท์
   44.    นายสอน  อันทะไชย
   45.    นางทองใส  เคนสุโพธิ์
   46.    นางละมัย  โตหนองหว้า
   47.    นางอุษมณฑ์  บ้งกาวงษ์
   48.    นายจันดี  เถื่อนพาชิน
   49.    นางหน่อย  อ่อนบัวขาว
   50.    นางสีดา  พารา
   51.    นายถนอม  วันดีวงศ์
   52.    นางสุวรรณนา  เมาะสมาน
   53.    นางยุพิน  พนิชนาพันธุ์
   54.    นางอ่อนสา  บุญมั่ง
   55.    นายชิษณุพงศ์  เหลืองวิริยะสิริ
   56.    นางเสงี่ยม  ศรีพารา
   57.    นายเถวียน  เวสา
   58.    นายบุญหลาย  ผิวผ่อง
   59.    นายสนั่น  ภูมิแสง
   60.    นายสันทัด  อาชา
   61.    นางทองสุข  กองฝ่าย
   62.    นางอภิญญา  รัตนฐานู
   63.    นางลำดวน  อาจวงษา
   64.    นางขาน  สอนภิรมย์
   65.    นางเกียง  ศรีทำบุญ
   66.    นางใบ  ภูสมมา
   67.    นางกรวรรณ  จันทพึ่ง
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.มค.) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายไพบูลย์  ศรีรัง
    2.     นายจำรัส  หมื่นไธสง
    3.     นายฉัตรพรมรินทร์  สืบโมรา
    4.     นางสิ่ม  สิงห์พันธ์
    5.     นางมูลทา  แย้มศรีสุข
    6.     นายชุมพร  ทูโคกกรวด
    7.     นางยอ  สิงห์ศรีโว
    8.     นายวุฒิ  วุฒิพันธ์
    9.     นางดอกไม้  ฤทธิ์ถาพรม
   10.    นางเกณฑ์  ผาบุดดา
   11.    นางประทุมมา  ชมเชี่ยวชาญ
   12.    นางละมุล  ช่างปัน
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (ครูไทย 1) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายณรงค์กร  ดีหลี
    2.     นายณรงค์ฤทธิ์  อินทรศิลา
    3.     นายโกวิท  โคตรไกรสร
    4.     นายสมพงษ์  พลสุวรรณ
    5.     นายพูล  สุยอย
    6.     นายสุรชัย  ปินะเก
    7.     นายชวลิต  ดรรักษา
    8.     นายวิเชียร  สัสวีระ
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ครูไทย 2) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นายผดุงศักดิ์  จันทเขต
    2.     นายวิเชียร  สัสวีระ
    3.     นายเฉลิมศักดิ์  ศิริสุนทร
    4.     นายสนอง  ลาสุวรรณ
    5.     นายสมเพชร  พิมพ์พันธุ์
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้ออมทรัพย์ (สอ.มค.3) มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางสุวิทย์  แจ้วไสว
    2.     นายวิเชียร  อ่อนบัวขาว
    3.     นายจำรัส  หมื่นไธสง
    4.     นายฉัตรพรมรินทร์  สืบโมรา
    5.     นางมูลทา  แย้มศรีสุข
    6.     พ.อ.อ.ปรีชา  ต่างมงคล
    7.     นางดอกไม้  ฤทธิ์ถาพรม
    8.     นายวุฒิ  วุฒิพันธ์
    9.     นางยอ  สิงห์ศรีโว
   10.    นางเกณฑ์  ผาบุดลา
   11.    นางประทุมมา  ชมเชี่ยวชาญ
   12.    นางละมูล  ช่างปัน
   13.    นายมานัตต์  นาคะโนทด
   14.    นางหวานใจ  กุภาพันธ์
   15.    นายทรงศักดิ์  ป้อมอาษา
   16.    นายลอย  นามลิวัง
   17.    นายเอี่ยม  ไชยคำภา
   18.    นายทองมา  เหล่าเจริญ
   19.    นายสม  หล่อวัตร
   20.    นางจงจิต  สมจิตร
   21.    นางทองสุข  โสภารัตน์
   22.    นายบรรหาญ  สุขขี
   23.    นายฉลวย  โกการัตน์
   24.    นางสายใจ  สิงห์วารี
   25.    นายหนู  ใหม่คามิ
   26.    นายประเสริฐชาติ หงษ์ษา
   27.    นายสวัสดิ์  ชัยไธสง
   28.    นายชาย  ลาพรหมมา
   29.    นายจรัส  บุตรแสนคม
   30.    นายสมร  แก้วยวน
   31.    นางลัดดา  อิ่มสุวรรณ
   32.    นายประเสริฐ  ไชยหันขวา
   33.    นางสุพรรณ  เหนือศรี
   34.    นางนวลจันทร์  วิชัยสร
   35.    นางจันทร์แดง  แย้มโกสุม
   36.    นายปรีชา อ่อนสองชั้น
   37.    นายสอน  คำปลิว
   38.    นางสง่า  สุวรรณศรี
   39.    นายเปลี่ยน  พลบำรุง
   40.    นายแสงดาว  ศิริโยธา
   41.    นางอรุณี  บุญอุไร
   42.    นางสุด  โทผาวงศ์
   43.    นายไหล่  เคนหวด
   44.    นางทุมมี  แก้วพะเนาว์
   45.    นายชะลอ  รัตนสีหา
   46.    นางสังวาล  รัตน์รองใต้
   47.    นางพัด  บุบผามะตะนัง
   48.    นางไพจิตร  นาถมทอง
   49.    นายปัญญา  อันทรินทร์
   50.    นางสีนวน  จำปาวะดี
   51.    นางพวง  มนตรีพิลา
   52.    นายประจักษ์  ไชยคำภา
   53.    นางทองคำ  ธีรภัคสิริ
   54.    นายเก่ง  ตลาดธานี
   55.    นายเรืองเดช  พวงศรีคุณ
   56.    นายแสน  ดวงลิดี
   57.    นางบุญล้อม  สายสุวรรณ
   58.    นางศิริกุล  วิมูลอาจ
   59.    นายอำ  แสงประเวช
   60.    นายเรืองชัย  ปนะภูเต
7. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสามัญ มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1.     นางอุษมณฑ์  บ้งกาวงษ์
    2.     นางบุญทิพย์  ไชยชิน
    3.     นางละมัย  โตหนองหว้า
    4.     นายสมเพชร  พิมพ์พันธุ์
    5.     นางยุพิน  พนิชนาพันธุ์
    6.     นางทองม่วย  แก้วโพธิ์
    7.     นายจำเริญ  เพชรกอง
    8.     นางอภิญญา  รัตนฐานู
    9.     นางกรวรรณ  จันทพึ่ง
  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/03/2021 เวลา  : 10:14 น. โดย  : ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้
โหลด1 : 0903211014AOLVI1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save